Forskrift om endring i forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 4. mars 2019 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak.

I

 

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endring:

 

§ 3-12-2 skal lyde:

 

(1) Avgiftsplikten oppstår ved levering av elektrisk kraft til forbruker og ved uttak til eget bruk hos nettselskap, transportør eller produsent.

 

(2) Elektrisk kraft fra gjenvinningsanlegg anses levert når kraft mottas som oppfyllelse av avtale om levering av gjenvinningskraft etter § 3-12-11. Dersom mengden levert kraft i løpet av et kalenderår overstiger mengden faktisk produsert kraft i energigjenvinningsanlegget, skal det overskytende føres opp med avgift i skattemeldingen for siste kvartal det aktuelle kalenderåret. Det er avgiftssatsen per 31. desember som skal legges til grunn ved fastsetting av avgift på den overskytende kraften.

 

II

 

Endringen under I trer i kraft straks.