Forskrift om endring i forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 26. juni 2024 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 1 og Stortingets avgiftsvedtak

 

I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

§ 3-11-6 første ledd bokstav a skal lyde:

a. mellom 0,0125 gram og 0,01875 gram ACCUTRACETM PLUS, og

§ 3-11-6 nytt andre ledd skal lyde:

Frem til og med 31. desember 2025 kan merking etter første ledd bokstav a skje med 0,005 gram 4-, N-etyl, N- [ 2- [ 1-(2-metylpropoxy)etoxyl ] etyl ] aminoazobenzen (Solvent Yellow 124) i stedet for ACCUTRACETM PLUS.

II

Endringene under I trer i kraft 1. juli 2024