Forskrift om endring i forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 14. 12 2018 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 1 og Stortingets avgiftsvedtak.

I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endringer:

 

§ 2-9 skal lyde:

§ 2-9. Avgiftsfritak i samsvar med gruppeunntaksforordningen

Avgiftsfritak og reduserte satser etter § 3-6-6 første ledd første og annet punktum, § 3-12-4, § 3-12-5, § 3-12-6, § 3-12-8, § 3-12-16, § 3-12-17, § 4-3-1, § 4-3-2, § 4-5-1 første ledd, § 4-5-2 første ledd og § 4-6-1 annet ledd oppfyller vilkårene i forskrift 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte, jf. EØS-avtalens vedlegg XV nr. 1j, art. 44 i forordning (EU) nr. 651/2014 (EUT L 187, 26.6.2014).

 

Overskriften til kapittel 3-1 skal lyde:

Kap. 3-1. Avgift på tobakksvarer mv.

 

§ 3-1-1 niende ledd skal lyde:

(9) Varer som ut fra reklame, etiketter og lignende er ment eller som er tjenlig som erstatning for avgiftspliktige tobakksvarer, kan avgiftsbelegges som tobakksvarer

 

§ 3-2-1 tredje ledd skal lyde:

(3) Med øl menes drikk som hører under posisjon 22.03 i tolltariffen.

Gjeldende tredje og fjerde ledd blir fjerde og femte ledd.

 

§ 3-2-3 skal lyde:

§ 3-2-3. Reduserte satser for øl produsert av småskalabryggerier

 1. Registrerte virksomheter kan betale redusert sats i henhold til Stortingets vedtak § 1 på øl produsert av småskalabryggerier.
 2. Med «småskalabryggeri» menes virksomhet som er økonomisk og juridisk uavhengig av andre bryggerier og som årlig produserer mindre enn 500 000 liter øl.

Gjeldende § 3-2-3 og § 3-2-4 blir § 3-2-4 og § 3-2-5. 

 

 

Overskriften til kapittel 3-7 skal lyde:

Kap. 3-7. Svovelavgift på mineralolje mv.

 

§ 3-7-4 (2) skal lyde:

Det gis avgiftsrefusjon etter følgende tabell:

Refusjon (øre per liter) ved forskjellige rensegrader (%)

                                

Rensegrad

Pst. svovel i oljen

10–24

25–34

35–44

45–54

55–64

65–74

75–84

85–94

95–100

T.o.m. 0,05

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

       0,0

Over 0,05 t.o.m. 0,1

0,0

0,0

0,0

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

Over 0,1 t.o.m. 0,2

0,0

0,0

0,0

13,3

13,3

13,3

26,6

26,6

26,6

Over 0,2 t.o.m. 0,3

0,0

13,3

13,3

13,3

13,3

26,6

39,9

39,9

39,9

Over 0,3 t.o.m. 0,4

0,0

13,3

13,3

26,6

26,6

26,6

39,9

53,2

53,2

Over 0,4 t.o.m. 0,5

13,3

13,3

26,6

26,6

39,9

39,9

53,2

66,5

66,5

Over 0,5 t.o.m. 0,6

13,3

26,6

26,6

39,9

39,9

53,2

66,5

79,8

79,8

Over 0,6 t.o.m 0,7

13,3

26,6

39,9

39,9

53,2

66,5

66,5

93,1

93,1

Over 0,7 t.o.m. 0,8

13,3

26,6

39,9

53,2

66,5

66,5

79,8

106,4

106,4

Over 0,8 t.o.m. 0,9

26,6

39,9

39,9

53,2

66,5

79,8

93,1

106,4

119,7

Over 0,9 t.o.m. 1

26,6

39,9

53,2

66,5

79,8

93,1

106,4

119,7

133,0

 

§ 3-9-5 (6) skal lyde:

Skattekontoret utbetaler tilskudd etter følgende grupper og satser:

Bensinforbruk:

Tilskudd kr:

Under 100 liter

0 kr

100–299 liter

1 291 kr

300–599 liter

2 450 kr

600–899 liter

3 783 kr

900–1 199 liter

5 000 kr

1 200–1 499 liter

6 300 kr

1 500 liter og over

7 875 kr

Tilskudd gis årlig. Utbetalingen skjer etterskuddsvis.

 

§ 3-10-6 skal lyde:

§ 3-10-6. Avgiftsfritak for mineralolje til fartøy som høster tang og tare

(1) Det gis refusjon for innbetalt grunnavgift på mineralolje mv. for avgiftsbelagte produkter levert til bruk om bord i fartøy som høster tang og tare.

(2) Den fritaksberettigede skal ved søknad om refusjon avgi erklæring til skattekontoret om at produktene utelukkende benyttes i fartøy som høster tang og tare. Erklæringen skal avgis av den som om bord er ansvarlig for bunkringen eller av rederiet. Med rederi menes det selskapet som står ansvarlig for driften av fartøyet. Det skal framkomme av erklæringen at rederiet eller den som er ansvarlig for bunkringen er kjent med at avgiftsplikten oppstår dersom fartøyet benyttes til andre formål enn det som framgår av erklæringen. Erklæringen kan gis gyldighet for ett år. Tidsfristen skal regnes fra den tid erklæringen utstedes.

(3) Erklæringen skal inneholde opplysninger om fartøyets navn, nasjonalitet og registrering, samt levert mengde olje og dato for leveringen.

(4) Den som avgir erklæring etter denne bestemmelsen, er ansvarlig for at opplysningene er riktige og fullstendige.

(5) Avgift skal innbetales til skattekontoret dersom det etter at erklæring er avgitt, viser seg at vilkårene for fritak ikke er oppfylt.

(6) Søknad om refusjon sendes til skattekontoret.

 

§ 3-12-4 annet ledd skal lyde:

(2) Den reduserte satsen gjelder elektrisk kraft som benyttes av virksomheten selv, når virksomheten er registrert i følgende næringsundergrupper (næringskoder) etter Standard for næringsgruppering SN2007:

 1. næringsundergruppe innenfor næringshovedområde B Bergverksdrift og utvinning (næringene 05 til og med 09),
 2. næringsundergruppe innenfor næringshovedområde C Industri (næringene 10 til og med 33),
 3. næringsundergruppe 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning,
 4. næringsundergruppe 88.993 Arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked og næringsundergruppe 88.994 Varig tilrettelagt arbeid, forutsatt at bedriften utøver aktivitet som etter sin art faller inn under næringshovedområdene B eller C.

§ 3-12-6 første ledd annet punktum skal lyde:

Med datasenter menes foretak som har lagring eller prosessering av data, eller begge deler som sin hovedsakelige næringsvirksomhet.

 

§ 3-12-8 skal lyde:

§ 3-12-8. Redusert sats til produksjon eller omforming av energiprodukt

(1) Ved levering av elektrisk kraft til produksjon eller omforming av energiprodukt, skal det betales redusert sats. Den reduserte satsen omfatter elektrisk kraft som benyttes i forbindelse med selve produksjonsprosessen.

(2) Med energiprodukt menes vare som hører under følgende posisjoner i tolltariffen:

 1.  15.07-15.18, når disse er beregnet til bruk som oppvarmingsbrensel eller motorbrensel,
 2. 27.01-27.15,
 3. 29.01 og 29.02,
 4. 29.05 11 00, som ikke er av syntetisk opprinnelse, når disse er beregnet til bruk som oppvarmingsbrensel eller motorbrensel,
 5. 34.03,
 6. 38.11,
 7. 38.17,
 8. 38.26.0000 når disse er beregnet til bruk som oppvarmingsbrensel eller motorbrensel.

Gjeldende § 3-12-8 til § 3-12-18 blir § 3-12-9 til § 3-12-19.

 

§ 3-12-10 første ledd første punktum skal lyde:

Leveranser av kraft levert til foretak som nevnt i § 3-12-4, § 3-12-5, § 3-12-6, § 3-12-7 og § 3-12-8 gjennomføres ved at nettselskapet etter mottatt dokumentasjon leverer kraft med fakturering av redusert avgiftssats.

 

§ 3-12-11 første ledd bokstav f skal lyde:

f) 

egenerklæring som viser mengde kraft som er levert med redusert sats til produksjon eller omforming av energiprodukt.

 

§ 3-12-14 skal lyde:

§ 3-12-14. Avgiftsfritak for kraft som brukes i veksthusnæringen

Elektrisk kraft som leveres til bruk i foretak som har veksthus med elektrisk varmeanlegg er fritatt for avgift. Fritaket omfatter elektrisk kraft som benyttes i forbindelse med selve produksjonsprosessen, jf. § 3-12-9.

 

Overskriften til kapittel 3-16 skal lyde:

Kap. 3-16. Avgift på sukker mv.

 

§ 3-16-1 første ledd bokstav a skal lyde:

 1. sukker (roe-/bete- og rørsukker)

Overskriften til kapittel 3-17 skal lyde:

Kap. 3-17. Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.

 

§ 3-17-3 første ledd første punktum skal lyde:

Varer som brukes som råstoff mv. i egen bedrift til produksjon av avgiftsfrie varer er fritatt for avgift, jf. Stortingets vedtak om avgift på sjokolade- og sukkervarer mv. § 2 bokstav e.

 

§ 3-19-1 skal lyde:

§ 3-19-1 Saklig virkeområde

(1) Avgiftsplikten omfatter utslipp av nitrogenoksider (NOx) ved energiproduksjon fra følgende kilder:

 1. framdriftsmaskineri med samlet installert effekt på mer enn 750 kW,
 2. motorer, kjeler og turbiner med samlet installert innfyrt effekt på mer enn 10 MW,
 3. fakler på innretninger på norsk kontinentalsokkel og anlegg på land.

(2) Ved beregningen av effekt etter bokstav a og b, skal effekten av elektromotorer og elektrokjeler ikke tas med.

 

§ 3-23-8 første ledd første setning skal lyde:

Dersom et utestående premiekrav som det er beregnet avgift for, på grunn av skyldnerens manglende betalingsevne kan konstateres endelig tapt, kan avgiften føres til fradrag i skattemeldingen for den skattleggingsperiode tapet konstateres.

 

Overskriften til § 4-5-2 skal lyde:

§ 4-5-2. Redusert sats for produsenter av fargestoffer og pigmenter

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2019.