Forskrift om endring i forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 18. juni 2019 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter (særavgiftsloven) § 1 og Stortingets avgiftsvedtak.

I

I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende endring:

§ 3-2-1 tredje ledd oppheves.

Nåværende fjerde og femte ledd blir tredje og fjerde ledd. 

§ 3-2-3 skal lyde:

§ 3-2-3. Reduserte satser for gjæret alkoholholdig drikk produsert av små bryggerier

(1) Registrerte virksomheter kan betale redusert sats i henhold til Stortingets vedtak § 1 på gjæret alkoholholdig drikk produsert av små bryggerier.

(2) Med gjæret alkoholholdig drikk menes drikkevare over 3,7 t.o.m. 4,7 volumprosent alkohol fremstilt ved gjæring, og uten noen tilsetning av annen alkohol eller alkoholholdig drikk. 

(3) Med små bryggerier menes virksomheter som er økonomisk og juridisk uavhengige av andre bryggerier og som årlig produserer mindre enn 500 000 liter gjæret alkoholholdig drikk.

II

Endringene under I trer i kraft 1. juli 2019.