Forskrift om endring i visse forskrifter om dyr av hestefamilien med hensyn til hestepass

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 7. august 2009 med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl § 3 og lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 12, § 15, § 16, § 19 og § 23, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 16. januar 2004 nr. 93.

EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I innledende del nr. 7 (vedtak 96/510/EF), del 2.2 nr. 24 (vedtak 93/623/EØF endret ved vedtak 2000/68/EF), del 4.1 nr. 3 (direktiv 90/426/EØF) og del 8.1 nr. 2 (direktiv 90/426/EØF).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov