Forskrift om endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)

Forskrift om endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)

 

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 11. februar 2011 med hjemmel i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) §§ 8 og 9, jf. delegeringsvedtak 9. oktober 2009 nr. 1260 og omorganiseringsvedtak 18. desember 2009 nr. 1582.

 

 

I

 

I forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) gjøres følgende endringer:

 

§ 2-8 fjerde ledd skal lyde:

 

Identitetskort for sjømann utstedt i samsvar med ILO-konvensjon nr. 108 eller ILO-konvensjon nr. 185 om slike dokumenter kan også gjelde som pass for sjømann som kommer til riket og går inn under første ledd. Identitetskortet skal fylle vilkårene i tredje ledd. Opplysning om statsborgerforhold er likevel ikke nødvendig dersom innehaveren ikke er borger av den staten som har utstedt identitetskortet. Selv om det ikke fremgår av identitetskortet, er utstederstaten pliktig til å ta innehaveren tilbake i minst ett år etter utløpet av den angitte gyldighetsdatoen.

§ 3-1 bokstav j skal lyde:

j) innehavere av sjømanns identitetskort utstedt i samsvar med ILO-konvensjon nr. 108 eller ILO-konvensjon nr. 185, jf. forskriftens § 2-8 fjerde ledd. Liste over stater som har tiltrådt konvensjonene følger som vedlegg 8 til forskriften,

Vedlegg 8 skal lyde:

Vedlegg 8. Liste over stater som har tiltrådt ILO-konvensjon nr. 108 og ILO-konvensjon nr. 185

Følgende stater er parter i ILO-konvensjon nr. 108 vedrørende sjømanns identitetskort pr. 11. februar 2011, jf. utlendingsforskriften § 3-1 bokstav j:

 

Algerie
Angola
Antigua og Barbuda
Barbados
Belize
Bulgaria
Canada
Cuba
Danmark
Djibouti
Dominica
Estland
Fiji
Finland
Ghana
Grenada
Guatemala
Guinea-Bissau
Guyana
Hellas
Honduras
Hviterussland
India
Irak
Iran
Irland
Island
Italia
Kamerun
Kirgisistan
Latvia
Liberia
Litauen
Luxembourg
Malta
Marokko
Mauritius
Mexico
Norge
Panama
Polen
Portugal
Romania
St. Lucia
St. Vincent og Grenadinene
Seychellene
Salomon-øyene
Slovenia
Spania
Sri Lanka
Storbritannia
Sverige
Tadsjikistan
Tanzania
Tsjekkia
Tunis
Tyrkia
Uruguay
Ukraina.

Følgende stater er parter i ILO-konvensjon nr. 185 vedrørende sjømanns identitetskort pr. 11. februar 2011, jf. utlendingsforskriften § 3-1 bokstav j:

 

Albania
Aserbajdsjan
Bahamas
Bosnia-Herzegovina
Brasil
Frankrike
Ungarn
Indonesia
Jordan
Kazakhstan
Sør-Korea
Madagaskar
Moldova
Nigeria
Pakistan
Russland
Vanuatu
Yemen
.

 

II

 

Endringene trer i kraft straks.

 

 

 

 

Til toppen