&n..." />     &n..." />

G-05/2011 - Ikrafttredelse - endringer i utlendingsforskriften - ny § 1-1A - Frivillig vederlagsfritt arbeid som ikke krever oppholdstillatelse

Utlendingsdirektoratet
Politidirektoratet

Kopi:
Utlendingsnemnda
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

 

 

 

 

Nr.

Vår ref

Dato

G-05/2011

201011186

23.05.2011

 

G-05/2011 – Ikrafttredelse – endringer i utlendingsforskriften – ny § 1-1A
– Frivillig vederlagsfritt arbeid som ikke krever oppholdstillatelse

 

1. Innledning

Justis- og politidepartementet har gjort endringer i forskrift 15. oktober 2009 nr. 1286 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) ved å tilføre ny § 1-1A “Frivillig vederlagsfritt arbeid som ikke krever oppholdstillatelse”. Endringen trer i kraft 1. juni 2011.

Endringen innebærer en regulering av adgangen for utlendinger i Norge til å utføre frivillig vederlagsfritt arbeid. Formålet med bestemmelsen er å sikre at det ikke er strengere rammer for adgangen til frivillig innsats for asylsøkere og andre uten oppholdstillatelse, enn hva som eventuelt er nødvendig ut fra andre vektige hensyn. Videre er det et formål å motvirke en passiviserende tilværelse for asylsøkere i mottak og andre som har søknad om opphold til behandling. Bestemmelsen skal også søke å motvirke svart arbeid og sosial dumping.

2. Høringsbrevets forslag

Forslag til ny forskriftsbestemmelse om å regulere adgangen til å utføre frivillig vederlagsfritt arbeid for frivillige organisasjoner mv. ble sendt på høring 9.7.2010. 17 høringsinstanser uttalte seg om forslaget. Alle disse var i utgangspunktet positive til en regulering av adgangen til frivillig arbeid, men flere hadde innspill som medførte at det er foretatt regeltekniske endringer og materielle justeringer i den opprinnelige foreslåtte forskriftsteksten.

 

3. Nærmere om innholdet i ny § 1-1A “Frivillig vederlagsfritt arbeid som ikke krever oppholdstillatelse”

§ 1-1A første ledd
Bestemmelsen innebærer at det gjøres et generelt unntak fra kravet om oppholdstillatelse for utlending som skal utføre frivillig vederlagsfritt arbeid for humanitære, ideelle eller religiøse organisasjoner, frivillighetssentraler, idrettslag og lignende. Bestemmelsen innebærer blant annet at utlending som har en asylsøknad til behandling eller som innehar en oppholdstillatelse til arbeid eller studier etter kapittel 6 i utlendingsforskriften, kan utføre frivillig vederlagsfritt arbeid som nevnt i ny § 1-1A uten at dette følger av oppholdstillatelsen. Videre innebærer det at visumfri utlending eller utlending med visum i Norge kan utføre frivillig vederlagsfritt arbeid på de forutsetninger som følger av bestemmelsen uten nærmere oppholdstillatelse. Bestemmelsen innebærer imidlertid ikke et oppholdsgrunnlag i seg selv. 

Blant annet for å unngå misbruk og konkurranse med næringsdrivende og å forhindre utnyttelse av utlendingen, er adgangen til frivillig arbeid begrenset til å omfatte arbeid for humanitære, ideelle og religiøse organisasjoner, frivillighetssentraler, idrettslag og lignende. Dette i motsetning til det opprinnelige forslaget hvor adgangen til frivillig arbeid ble avgrenset etter arbeidsoppgaver. De arbeidsoppgaver som ble nevnt i høringsbrevets forslag, vil i praksis kunne utføres i regi av en nevnt organisasjon.  Bestemmelsen åpner for en større gruppe organisasjoner enn ordlyden i utlendingsforskriften § 6-23 (Oppholdstillatelse til medarbeidere i ideelle, religiøse og humanitære organisasjoner), og omfatter for eksempel muligheten til frivillig arbeid for idrettslag. Det legges en vid definisjon til grunn hva gjelder hvilke organisasjoner det kan utføres frivillig arbeid for. Miljøvernorganisasjoner, speiderbevegelser og skolemusikk er også eksempler som faller inn under ordningen. 

Arbeidet skal være frivillig og vederlagsfritt. Det kan dermed ikke være knyttet lønn eller annen godtgjøring til innsatsen. Det må likevel kunne mottas godgjøring for utgifter den frivillige har hatt med oppdraget, for eksempel kjøregodtgjørelse. Det er videre en forutsetning at arbeidet normalt utføres av medlemmer og sympatisører uten godtgjøring.

I første ledd siste punkt blir det nevnt eksempler på oppgaver som kan omfattes. Eksemplene er kun veiledende og ikke uttømmende. Det sentrale er de begrensninger i arbeidsoppgaver som følger av annet ledd, se nedenfor.

§1-1A annet ledd
Frivillig vederlagsfritt arbeid som nevnt i første ledd må ikke omfatte aktivitet som normalt utføres av lønnete ansatte eller tjenester som normalt kjøpes av næringsdrivende. Som eksempel kan nevnes rengjøring av idrettshall. Det vil være en forskjell mellom de tilfellene hvor en idrettshall rengjøres av foreldre i et idrettslag etter tur eller på dugnad, og tilfeller der en utlending avløser fast renholdspersonell.

Førstnevnte tilfelle er unntatt fra kravet om oppholdstillatelse i henhold til bestemmelsen, mens det for sistnevnte tilfellet vil være et krav om oppholdstillatelse.

Arbeidet må heller ikke omfatte oppdrag der formålet er inntektsgivende virksomhet som frivillige organisasjoner mv., driver i konkurranse med regulær næringsvirksomhet. Dette innebærer at oppdrag som drives i konkurranse med næringsvirksomhet vil kunne godtas så lenge formålet ikke er inntektsgivende virksomhet. Som eksempel kan det nevnes at det enkelte steder er opprettet firmaer som driver med leksehjelp som næring. Dette skal ikke være til hinder for at organisasjoner skal kunne ha frivillige asylsøkere eller andre utlendinger til å drive leksehjelp så lenge formålet ikke er inntektsgivende virksomhet for organisasjonen. Det er inntatt en presisering i annet ledd om at “[d]eltagelse i inntektsgivende arbeid som sporadiske kakelotteri, loppemarked, rengjøring eller flytting på dugnad og lignende godtas.”

 

§1-1A tredje ledd
Det frivillige vederlagsfrie arbeidet må maksimalt tilsvare fire dagsverk (30 timer) i uken. Det åpnes likevel for arbeid på organisasjoners ferieleire og konferanser av lengre varighet så lenge også andre medlemmer og sympatisører normalt deltar i slikt arbeid.

§ 1-1A fjerde ledd
Det presiserer i femte ledd at deltakelse i vederlagsfri praksisopplæring som inngår i returfremmende tiltak i regi av Utlendingsdirektoratet eller et asylmottak, er unntatt fra kravet om oppholdstillatelse.

§ 1-1A femte ledd
Utlendingsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer, herunder om beboermedvirkning på mottak.

 

 

Med hilsen

 

Thor Arne Aass e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                                         

 

                                                                             Anne Kari Bråthen 
                                                                             seniorrådgiver

 

 

Lenke til Forskrift om endringer i utlendingsforskriften