Forskrift om endringer i forskrift 16.12.1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper, forskrift 20.12.2011 nr. 1457 om årsregnskap for pensjonsforetak og forskrift 16.12.1998 nr. 1240 om årsregnskap for banker, finansieringsforetak

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2013 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 første ledd.

I.

I forskrift 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper gjøres følgende endringer:

Ny § 2-8 skal lyde:
§ 2-8. Offentlighet

(1) Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen skal, etter fastsetting av årsregnskapet, uten unødig opphold offentliggjøres på selskapets hjemmeside på internett. Selskapet skal sørge for at årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen forblir offentlig i minst fem år. Finanstilsynet kan pålegge selskapet å opprette hjemmeside på internett. For øvrig har enhver rett til å gjøre seg kjent med innholdet av dokumentene hos Regnskapsregisteret.

(2) Første ledd gjelder ikke for filialer av utenlandske forsikringsselskaper, jf. regnskapsloven § 8-1 annet ledd.

Ny § 3-2a skal lyde:
§ 3-2a. Måling til virkelig verdi

(1) Forsikringsselskaper som måler eiendeler eller forpliktelser til virkelig verdi etter IFRS, skal måle eiendelen/forpliktelsen i samsvar med IFRS 13.

Ny § 3-2b skal lyde:
§ 3-2b. Ytelser til ansatte

(1) Ytelser til ansatte, herunder pensjonsforpliktelser, skal innregnes og måles i samsvar med IAS 19.

§ 4-8 bokstav c skal lyde:
c. for hver bestanddel av egenkapitalen, en avstemming mellom den balanseførte verdien i begynnelsen og slutten av perioden, med separate opplysninger om endringer som følger av

i. resultat før andre resultatkomponenter (resultatpost 18)

ii. andre resultatkomponenter (resultatpost 19) spesifisert på de enkelte underposter (resultatpost 19.1-19.8/9)

iii. transaksjoner med eiere i deres egenskap av eiere, med separat visning av bidrag fra og utdelinger til eiere.

Nåværende bokstav d oppheves.

§ 5-6 annet ledd bokstav c skal lyde:
c. IFRS 13

Nåværende bokstav c til e blir ny bokstav d til f.

§ 5-6 tredje ledd bokstav b skal lyde:
b. IFRS 7 nr. 6-19, nr. 21-26, nr. 29, nr. 30 b, nr. 31-42, nr. 42A-H og tilhørende bestemmelser i standardens vedlegg B

§ 5-6 tredje ledd bokstav c skal lyde
c. IFRS 13 nr. 91 a, nr. 93 b og 93 d første og annet punktum

Nåværende bokstav c til e blir ny bokstav d til f.

§ 5-6 tredje ledd bokstav e skal lyde:
e. IAS 40 for livsforsikringsselskaper og IAS 40 nr. 75 a og e, nr. 76, nr. 78 a-b og

nr. 79 a-d for skadeforsikringsselskaper

§ 5-6 fjerde ledd bokstav b skal lyde:
b. IFRS 7 nr. 7, nr. 8, nr. 13A-13F, nr. 14, nr. 18, nr. 21-24, nr. 30 b og nr. 42D a, b, e

§ 5-6 fjerde ledd bokstav c skal lyde:
c. IFRS 13 nr. 91 a, nr. 93 b og nr. 93 d første og annet punktum

Nåværende bokstav c til e blir ny bokstav d til f.

§ 5-6 fjerde ledd bokstav e skal lyde:
e. IAS 40 nr. 75 a og e, nr. 76, nr. 78 a-b og nr. 79 a-d

§ 5-10 første ledd første punktum skal lyde:
(1) Det skal gis opplysninger om eierbenyttet eiendom i henhold til forskrift 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder § 4-2 nr. 8 samt IFRS 13 i den utstrekning som følger av denne forskrift § 5-6.

§ 5- 11 femte ledd skal lyde:
(5) Forsikringsselskaper skal for investeringer i datterselskap som innregnes og måles i samsvar med IAS 39, gi opplysninger i henhold til IFRS 13.

§ 6-4 nytt annet punktum skal lyde:
Selskapet skal sørge for at delårsregnskapet forblir offentlig i minst fem år.

Nåværende annet og tredje punktum blir nye tredje og fjerde punktum.

§ 7-3 skal lyde:
§ 7-3 Overgangsregler

(1) Selskaper kan for regnskapsåret 2013 fravike kravene til måling av virkelig verdi i samsvar med IFRS 13, jf. § 3-2a. Ved fravik etter første punktum skal virkelig verdi måles i samsvar med kravene som gjaldt for regnskapsåret 2012.

(2) Selskaper kan for regnskapsåret 2013 fravike kravene til noteopplysninger om virkelig verdi i § 5-6 annet ledd bokstav c, § 5-6 tredje ledd bokstav c, § 5-6 fjerde ledd bokstav c, § 5-10 første ledd første punktum og § 5-11 femte ledd. Ved fravik etter første punktum skal det gis opplysninger om virkelig verdi i samsvar med kravene som gjaldt for regnskapsåret 2012.

(3) Selskaper kan for regnskapsåret 2013 fravike kravene til noteopplysninger om overførte finansielle eiendeler i § 5-6 tredje ledd bokstav b (IFRS 7 nr. 42A-H) og kravene i § 5-6 fjerde ledd bokstav b (IFRS 7 nr. 42D a, b, e).

(4) Selskaper kan for regnskapsåret 2013 fravike kravene til noteopplysninger om motregning av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser (IFRS 7 nr. 13A-13F) i § 5-6 annet ledd bokstav b, § 5-6 tredje ledd bokstav b og § 5-6 fjerde ledd bokstav b.

II

I forskrift 20. desember 2011 nr. 1457 om årsregnskap for pensjonsforetak gjøres følgende endringer:

Ny § 2-5 skal lyde:
§ 2-5. Offentlighet

(1)Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen skal, etter fastsetting av årsregnskapet, uten unødig opphold offentliggjøres på pensjonsforetakets hjemmeside på Internett. Pensjonsforetaket skal sørge for at årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen forblir offentlig i minst fem år. Pensjonsforetak uten egen hjemmeside på Internett kan offentliggjøre årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen på foretakets hjemmeside på internett. Finanstilsynet kan pålegge pensjonsforetaket å opprette hjemmeside på internett. For øvrig har enhver rett til å gjøre seg kjent med innholdet av dokumentene hos Regnskapsregisteret.

(2) Første ledd gjelder ikke for filialer av utenlandske pensjonsforetak, jf. regnskapsloven § 8-1

Ny § 3-6 skal lyde:
§ 3-6. Måling til virkelig verdi

(1) Pensjonsforetak som måler eiendeler eller forpliktelser til virkelig verdi etter IFRS, skal måle eiendelen/forpliktelsen i samsvar med IFRS 13.

Ny § 3-7 skal lyde:
§ 3-7. Ytelser til ansatte

(1) Ytelser til ansatte, herunder pensjonsforpliktelser, skal innregnes og måles i samsvar med IAS 19.

§ 5-12 nytt tredje ledd skal lyde:
(3) For finansielle instrumenter målt til virkelig verdi skal det opplyses om hvilke metoder og forutsetninger som er anvendt, gis en beskrivelse av verdsettingsteknikk(er) som er benyttet, og ved endring av verdsettingsteknikk(er) opplyse om dette og årsaken til endringen.

Nåværende tredje ledd blir nytt fjerde ledd.

Ny § 5-16 skal lyde:
§ 5-16. Motregning av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser

(1) Pensjonsforetak som har motregnet innregnede finansielle instrumenter, jf. § 4-4, skal gi opplysninger som setter brukere av årsregnskapet i stand til å evaluere effekten eller potensielle effekter av motregningsavtaler på pensjonsforetakets finansielle stilling. Det skal gis tilsvarende opplysninger for innregnede finansielle instrumenter som er underlagt en håndhevbar masternettingavtale eller en lignende avtale uavhengig av om det er foretatt motregning.

(2) Det skal gis en beskrivelse av rettigheter ved motregningsavtaler knyttet til pensjonsforetakets innregnede finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser.

Nåværende §§ 5-16 til §§ 5-36 blir nye §§ 5-17 til § 5-37

§ 5-24 første ledd bokstav b (nåværende § 5-23) skal lyde:
(b) det nivå i hierarkiet for virkelig verdi der målingene av virkelig verdi er kategorisert i sin helhet, jf. § 5-12 annet ledd, hvilke metoder og forutsetninger som er anvendt ved måling til virkelig verdi, gis en beskrivelse av verdsettingsteknikk(er) som er benyttet, og ved endring av verdsettingsteknikk(er) opplyse om dette og årsaken til endringen, og,

§ 5-25 første ledd bokstav c (nåværende § 5-24) skal lyde:
(c) det nivå i hierarkiet for virkelig verdi der målingene av virkelig verdi er kategorisert i sin helhet, jf. § 5-12 annet ledd, hvilke metoder og forutsetninger som er anvendt ved måling til virkelig verdi, gis en beskrivelse av verdsettingsteknikk(er) som er benyttet, og ved endring av verdsettingsteknikk(er) opplyse om dette og årsaken til endringen, og

Nåværende bokstav c og d oppheves.

Nåværende bokstav e blir ny bokstav d.

Ny 7-3 skal lyde:
§ 7-3 Overgangsregler

(1) Pensjonsforetak kan for regnskapsåret 2013 fravike kravene til måling av virkelig verdi i samsvar med IFRS 13, jf. § 3-6. Ved fravik etter første punktum skal virkelig verdi måles i samsvar med kravene som gjaldt for regnskapsåret 2012.

III

I forskrift 16. desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike gjøres følgende endringer:

Ny § 2-9 skal lyde:
§ 2-9. Offentlighet

(1) Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen skal, etter fastsetting av årsregnskapet, uten unødig opphold offentliggjøres på institusjonens hjemmeside på internett. Institusjonen skal sørge for at årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen forblir offentlig i minst fem år. Finanstilsynet kan pålegge institusjonen å opprette hjemmeside på internett. For øvrig har enhver rett til å gjøre seg kjent med innholdet av dokumentene hos Regnskapsregisteret.

(2) Første ledd gjelder ikke for filialer av utenlandske institusjoner. jf. regnskapsloven § 8-1 annet ledd.

Ny § 3-5 skal lyde:
§ 3-5. Ytelser til ansatte

(1) Ytelser til ansatte, herunder pensjonsforpliktelser, skal innregnes og måles i samsvar med IAS 19.

§ 9-4 nytt annet punktum skal lyde:
Institusjonen skal sørge for at delårsregnskapet forblir offentlig i minst fem år.

Nåværende annet og tredje punktum blir nye tredje og fjerde punktum.

IV

Endringene under I, med unntak § 3-2b, § 4-8 bokstav c og § 6-4 nytt annet punktum trer i kraft med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2013 eller senere. § 3-2b trer i kraft med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2015 eller senere. §4-8 bokstav c og § 6-4 nytt annet punktum trer i kraft med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2014 eller senere.

Endringene under II, med unntak av § 3-6 og § 3-7, trer i kraft med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2014 eller senere. § 3-6 trer i kraft med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2013 eller senere. §3-7 trer i kraft med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2015 eller senere.

Endringene under III, med unntak av § 2-9 og § 3-5, trer i kraft med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2014 eller senere. § 2-9 trer i kraft med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2013 eller senere. § 3-5 trer i kraft med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2015 eller senere.