Forskrift om endringer i forskrift 17. desember 1997 nr. 1400 til utfylling og gjennomføring av reglene i lov om skatt på honorar til utenlandske artister mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 9. desember 2016 med hjemmel i lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister mv. § 10.

I

I forskrift 17. desember 1997 nr. 1400 til utfylling og gjennomføring av reglene i lov om skatt på honorar til utenlandske artister mv. gjøres følgende endringer:

§ 2-5 første ledd skal lyde:
(1)   Søknad om skattefritak etter artistskatteloven § 5 skal sendes skattekontoret senest samtidig med melding som nevnt i skatteforvaltningsforskriften § 8-8-1.

§ 3-1 oppheves.

§ 3-2 oppheves.

§ 3-3 skal lyde:
§ 3-3. Oppgaveplikt
Oppgaveplikt etter skatteforvaltningsloven § 7-2 inntrer fra og med inntektsåret forut for det inntektsår da vilkårene i skatteloven § 2-1 annet ledd for å anses som bosatt, er oppfylt. Oppgaveplikten for tiden før bosettingsvilkårene blir oppfylt gjelder bare for inntekter fra den som er arbeidsgiver når bosettingsvilkårene blir oppfylt.

§ 3-4 oppheves.

Kapittel 5 oppheves.

II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2017.

Tilhørende lov

Til toppen