Forskrift om endringer i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14

Fastsatt av Finansdepartementet 14. desember 2018 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 8-11 tiende ledd, § 8-13 niende ledd og § 8-16 annet ledd.

I

§ 8-11-1 nytt fjerde ledd skal lyde:

(4) Skip uten eget fremdriftsmaskineri anses som skip i fart bare dersom skipet er på minst 1.000 brutto registertonn, er EØS-registrert, ikke vesentlig går i fart på innsjøer og elver og oppfyller vilkårene som nevnt i første ledd d til h.

 

Ny § 8-13-2 skal lyde:

§ 8-13-2 Anvendelsesområde for begrensningene i utleie på bareboat-vilkår av hjelpefartøyer i petroleumsvirksomhet mv.

Begrensningsregelen i skatteloven § 8-13 niende ledd gjelder for:

  1. hjelpefartøyer i petroleumsvirksomhet, jf. skatteloven § 8-11 første ledd bokstav b,
  2. skytteltankskip (shuttle tankers) som ikke er omfattet av skatteloven § 8-11 første ledd bokstav b,
  3. brønnbåter for frakt av fisk,
  4. kabelleggingsfartøyer som ikke er omfattet av skatteloven § 8-11 første ledd bokstav b eller i,
  5. taubåter som ikke brukes i tradisjonelle fraktoppdrag og som ikke er omfattet av skatteloven § 8-11 første ledd bokstav b,
  6. seismikkfartøyer som ikke er omfattet av skatteloven § 8-11 første ledd bokstav b og
  7. vindmøllefartøyer, jf. skatteloven § 8-11 første ledd bokstav i.

§ 8-16-1 fjerde ledd skal lyde:

Med skipets eller hjelpefartøyets nettotonnasje forstås nettotonnasje slik denne til enhver tid er fastsatt i målebrev som er gyldig her i riket i henhold til forskrift 30. juni 2015 nr. 823 om måling av skip og flyttbare innretninger. Ved beregning av tonnasjeskatt skal nettotonnasjen avrundes til nærmeste hele tusen tonn. For skip med nettotonnasje under 1.000 tonn skal nettotonnasjen avrundes til nærmeste hele 100 tonn. For skip med nettotonnasje under 50 tonn skal nettotonnasjen avrundes til 100 tonn.

 

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2018.

 

III

Ved ikrafttredelsen av endringen under I § 8-11-1 fjerde ledd gjelder følgende overgangsregel:

For selskap som er skattlagt etter den særskilte skatteordningen for inntektsåret 2017, og som for inntektsåret 2018 fortsatt skal skattlegges etter den særskilte skatteordningen, må vilkårene om at fartøyet skal være på minst 1.000 brutto registertonn og EØS-registrert være oppfylt innen 1. november 2018. Selskaper som trer ut av ordningen på grunn av brudd på vilkårene som nevnt i foregående punktum anses som trådt ut av ordningen fra og med 1. november 2018.