Forskrift om endringer i forskrift 23. november 2007 nr. 1318 om eiendomsmegling (dokumentasjon av budrunder)

Fastsatt av Finansdepartementet 21. juni 2013 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling § 1-4, § 6-7 og § 6-10.

I

I forskrift 23. november 2007 nr. 1318 om eiendomsmegling gjøres følgende endringer:

§ 1-3 første ledd skal lyde:

(1) Reglene om budjournal i § 3-5, oppdragsgivers opplysningsplikt om budgivning i § 6-2 tredje punktum, oppdragstakers plikter ved budgivning i § 6-3, innsyn i budjournal i § 6-4 og bestemmelsene i eiendomsmeglingsloven § 6-7 annet ledd nr. 3 til 6 og nr. 9 til 13 kan fravikes ved oppdrag omfattet av eiendomsmeglingsloven § 1-4 annet ledd.

§ 1-4 første ledd skal lyde:

(1) Reglene om oppdragsgivers opplysningsplikt om budgivning i § 6-2 tredje punktum, oppdragstakers plikter ved budgivning i § 6-3 og innsyn i budjournal i § 6-4 kan fravikes ved oppdrag som er omfattet av eiendomsmeglingsloven § 1-4 fjerde ledd.

§ 6-2 nytt tredje punktum skal lyde:

Dessuten skal det gis opplysninger om fremgangsmåten ved budgivningen og budgivers rettigheter og plikter.

I § 6-3 gjøres følgende endringer:

Annet ledd tredje og fjerde punktum skal lyde:

Oppdragstaker skal så langt det er nødvendig og mulig orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter skriftlig om mottatte bud, herunder budets størrelse, forbehold og akseptfrist, og legge til rette for at disse får rimelig tid til å områ seg. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.

Nåværende annet ledd fjerde punktum blir annet ledd femte punktum.

Nytt fjerde og femte ledd skal lyde:

(4)Oppdragstaker skal kun formidle bud, aksepter og avslag som er gitt skriftlig. Oppdragstaker skal innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud formidles.

(5)Med "skriftlig" i annet og fjerde ledd menes også elektronisk melding når informasjonen i denne er tilgjengelig også for ettertiden. Eiendomsmeglingsforetaket skal oppbevare slike meldinger i samsvar med reglene om arkivering i § 3-7.

II

Endringene trer i kraft 1. januar 2014, med virkning for oppdrag som inngås fra denne datoen.

Til toppen