Forskrift om endringer i forskrift 29. juni 2007 nr. 875 om regulerte markeder (børsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 4. juli 2013 med hjemmel i lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder (børsloven)§ 41.

I

§ 36 første og annet ledd skal lyde:

(1) Børsklagenemnden består av fem medlemmer og fem varamedlemmer.

Medlemmene og varamedlemmene oppnevnes av departementet for en periode på

inntil fire år. Børsklagenemnden skal ha en leder og nestleder, som begge skal oppfylle

lovens krav til høyesterettsdommere.

(2)Klagenemnden er vedtaksfør dersom minst fire av de innkalte møter.

II

Endringene trer i kraft straks.

Til toppen