Forskrift om godkjente (reinavla) avlsdyr av sau og geit

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 25. januar 2018 med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl § 1, § 2, § 3 og § 4.  EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 2.1 nr. 3 (direktiv 89/361/EØF endret ved direktiv 2008/73/EF som endret ved vedtak 2009/436/EF), nr. 16 (vedtak 90/254/EØF), nr. 18 (vedtak 90/256/EØF), nr. 19 (vedtak 90/257/EØF) og nr. 20 (vedtak 90/258/EØF).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov