Forskrift om avl av storfe, svin, sau, geit og hest

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 31. januar 2018 med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl § 1, § 3, § 4, § 5 og § 6a. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 1.1 nr. 2 og nr. 3 og del 2.1 nr. 8 (forordning (EU) 2016/1012). Rettelser: 07.02.2018 (EØS-henvisninger).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov