Forskrift om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 25. januar 2018 med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl § 3 og § 5 og lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.   EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 2.1 nr. 4 (direktiv 90/427/EØF endret ved direktiv 2008/73/EF endret ved vedtak 2009/436/EF), del 2.2 nr. 22 (vedtak 92/353 EØF), nr. 23 (vedtak 92/354/EØF), nr. 25 (vedtak 96/78 EF), nr. 26 (vedtak 96/79/EF) og nr. 33 (forordning (EU) 2015/262).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov