Forskrift om godkjente (reinavla) avlssvin og hybridavlssvin

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 25. januar 2018 med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl § 1, § 2, § 3 og § 4. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I del 2.1 nr. 2 (direktiv 88/661/EØF endret ved direktiv 2008/73/EF som endret ved vedtak 2009/436/EF), del 2.2 nr. 13 (vedtak 89/507/EØF), nr. 14 (direktiv 90/118/EØF) og nr. 15 (direktiv 90/119/EØF).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov