Forskrift om godkjente (reinavla) avlsdyr av storfe

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 25. januar 2018 med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 130 om husdyravl § 3 og § 4.  EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I del 1.1 nr. 5 (direktiv 2008/73/EF), del 2.1 nr. 1a (direktiv 2009/157/EF), nr. 7 (vedtak 96/463/EF), del 2.2 nr. 1 (vedtak 84/247/EØF som endret ved vedtak 2007/371/EF), nr. 2 (vedtak 84/419/EØF som endret ved vedtak 2007/371/EF), nr. 5 (direktiv 87/328/EØF som endret ved direktiv 2005/24/EF), nr. 30 (vedtak 2002/8/EF), nr. 31 (vedtak 2005/379/EF) og nr. 32 (vedtak 2006/427/EF).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov