Forskrift om land-for-land-rapportering til skattemyndighetene

Fastsatt av Finansdepartementet 9. desember 2016 med hjemmel i lov 13.juni 1980 om ligningsforvaltning (ligningsloven).

I

§ 1 Definisjoner
(1)  I ligningsloven § 4-13 og denne forskriften har følgende ord og uttrykk denne betydning:
a)      Morselskap: Regnskapspliktig som er morselskap etter regnskapsloven § 1-3 annet ledd. Regnskapspliktig som har fast driftssted i et annet land skal også regnes som morselskap. Det samme gjelder regnskapspliktig som ville hatt plikt til å utarbeide konsernregnskap dersom eierandelene i foretaket hadde vært omsatt på en offentlig børs.
b)      Konsern: Gruppe av foretak som er et konsern etter regnskapsloven § 1-3 fjerde ledd. Regnskapspliktig som har fast driftssted i utlandet skal også regnes som konsern.
c)      Foretak: Regnskapspliktig som er morselskap eller datterselskap etter regnskapsloven § 1-3. Fast driftssted i utlandet som er en del av selskap med regnskapsplikt etter regnskapsloven og utenlandske foretak som har skatteplikt etter skatteloven § 2-3 1. ledd b. eller petroleumsskatteloven § 1, jf. § 2, skal også regnes som foretak.
d)      Hjemmehørende: Foretak som er skattepliktig i Norge etter skatteloven § 2-2 anses hjemmehørende i Norge. I tilfeller hvor et foretak samtidig anses hjemmehørende i Norge etter foregående punktum og i et annet land etter dette landets interne lovgivning, skal bestemmelse i foreliggende skatteavtale om bosted være avgjørende.
e)      Modellovgivningen: Lovgivningen som anbefales i rapporten: OECD (2015), Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting, Action 13 – 2015 Final Report,OECD/G20 Base Erosion an Profit Shifting Project, OECD Publishing.
(2)  Uttrykket "andre foretak i Norge" i § 4-13 nr. 2 omfatter også utenlandsk foretak som skattepliktig til Norge etter skatteloven § 2-3 1. ledd eller petroleumsskatteloven § 1, jf. § 2. Dersom det foreligger skatteavtale, skal skatteavtalens bestemmelse om etablering av fast driftssted være avgjørende.

§ 2 Land-for-land-rapportens innhold
Land-for-land-rapport for skatteformål skal inneholde opplysninger om:
a)      Inntekt, resultat før skattekostnad, betalt inntektsskatt, påløpt inntektskatt, bokført egenkapital, akkumulert fortjeneste, antall ansatte og fysiske eiendeler utenom kontanter og eiendeler tilsvarende kontanter. Opplysningene nevnt i første punktum skal gis samlet i hver kategori for alle foretak i hvert enkelt land der konsernet har økonomisk aktivitet.
b)   Hvert enkelt foretak i konsernet og hvor dette er hjemmehørende, Dersom foretaket er underlagt selskapslovgivningen i et annet land enn det landet det er hjemmehørende, skal det opplyses om hvilket land dette er. Rapporten skal også inneholde opplysninger om hvert enkelt foretaks økonomiske virksomhet.
c)     Foretak som skal inngå i rapporteringen er

  1. enhver virksomhet i et konsern som inkluderes i konsernregnskapet, eller som ville vært inkludert dersom eierandeler i slike enheter ble omsatt på offentlig børs,
  2. enhver virksomhet som utelates fra konsernregnskapet utelukkende av hensyn til størrelse eller materiell karakter, og
  3. ethvert fast driftssted i en virksomhet i konsernet som nevnt i 1 og 2 dersom virksomheten utarbeider eget regnskap for det faste driftsstedet for finansiell rapportering, lovpålagt rapportering, skatteregnskap eller intern kontroll.

§ 3 Funksjonell valuta
Alle tall i land-for-land-rapporten for skatteformål skal oppgis i funksjonell valuta. Dersom konsernet har en annet funksjonell valuta enn foretaket som leverer land-for-land-rapporten for skatteformål, skal konsernets valuta brukes.

§ 4 Flere rapporteringspliktige
Dersom det i et konsern er flere foretak som har plikt til å levere land-for-land-rapport for skatteformål etter ligningsloven § 4-13 nr. 1 og 2, kan konsernet bestemme at ett av foretakene skal oppfylle rapporteringsplikten. Land-for-land-rapporten for skatteformål fra dette foretaket i konsernet må utformes på en slik måte at rapporteringsplikten oppfylles for alle foretak som hver for seg har plikt til å levere land-for-land-rapport for skatteformål etter § 4-13 nr. 1 til 4.

§ 5 Unntak fra plikt til å levere land-for-land-rapport for skatteformål for morselskap
Plikten for morselskap til å levere land-for-land-rapport skatteformål etter ligningsloven § 4-13 nr. 1 gjelder ikke for morselskap som er del av et konsern der et annet foretak, i kraft av å være morselskap, skal levere land-for-land-rapport etter lovgivningen i sitt hjemland.

§ 6 Unntak fra plikt til å levere land-for-land-rapport for skatteformål for andre enn morselskapet
(1) Plikten for andre foretak i konsernet enn morselskapet til å levere land-for-land-rapport for skatteformål etter ligningsloven § 4-13 nr. 2, gjelder ikke dersom et annet foretak i konsernet har levert land-for-land-rapport for skatteformål til ligningsmyndighetene i landet der foretaket er hjemmehørende innen tolv måneder etter utløpet av regnskapsåret, og
a)   dette landet har regler som krever at foretaket skal levere tilsvarende land-for-land-rapport for skatteformål,
b)   dette landet har en avtale med Norge om automatisk utveksling av land for land-rapporter for skatteformål, med virkning ved utløpet av rapporteringsåret etter ligningsloven § 4-13 nr. 1,
c)   dette landet ikke har varslet norske ligningsmyndigheter om at dette landet har suspendert avtale som nevnt i bokstav b) eller dette landet av andre grunner ikke sender land for land-rapporter for skatteformål til Norge,
d)   dette foretaket har varslet ligningsmyndighetene i landet det er hjemmehørende eller etablert om at det er et foretak som skal levere land-for-landrapport for skatteformål, og
e)   norske ligningsmyndigheter har fått varsel som nevnt i ligningsloven § 4-13 nr. 3. 
(2) Plikten for andre foretak i konsernet enn morselskapet til å levere land-for-land-rapport for skatteformål etter ligningsloven § 4-13 nr. 2 gjelder ikke dersom årsaken til at morselskapet i utlandet ikke leverer rapport, er at inntekten i konsernet ikke overstiger den beløpsgrensen som hjemlandets interne lovgivning har satt på bakgrunn av modellovgivningen artikkel 1 nr. 3.

II

Forskriften trer i kraft straks med virkning for regnskapsår som begynner 1. januar 2016 og senere. § 6 skal likevel bare ha virkning for regnskapsår som begynner 1. januar 2017 eller senere.

Tilhørende lov

Til toppen