Forskrift om offentlig kontrollert telling av rein

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 22. juni 2009 med hjemmel i lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven) § 81. <br>Endringer: Endret ved forskrift 18 des 2013 nr. 1598.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov