Forskrift om oppheving av forskrift 31. oktober 2003 nr.1291om elektronisk tilgang til opplysninger i ligningsforvaltningens registre

Fastsatt av Finansdepartementet 9. desember 2016 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 3-14.

I

Forskrift 31. oktober 2003 nr. 1291 om elektronisk tilgang til opplysninger i ligningsforvaltningens registre oppheves.

II

Opphevingene under I trer i kraft 1. januar 2017.

Tilhørende lov

Til toppen