Forskrift om overgangsregler til lov 30. april 2021 nr. 26 om endringer i verdipapirhandelloven og regnskapsloven mv. (periodisk rapportering og direktivgjennomføring)

Fastsatt av Finansdepartementet 24. juni 2021 med hjemmel i lov 30. april 2021 nr. 26 om endringer i verdipapirhandelloven og regnskapsloven mv. (periodisk rapportering og direktivgjennomføring) del IX nr. 1.

§ 1. Forskning og utvikling

Lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 5-6 tredje punktum, skal forstås slik at gjenværende avskrivningsperiode på tidspunktet for ikrafttredelse av lov 30. april 2021 nr. 26 om endringer i verdipapirhandelloven og regnskapsloven mv. (periodisk rapportering og direktivgjennomføring), ikke kan overstige ti år.   

§ 2. Goodwill

Lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 5-7 tredje punktum, skal forstås slik at gjenværende avskrivningsperiode på tidspunktet for ikrafttredelse av lov 30. april 2021 nr. 26 om endringer i verdipapirhandelloven og regnskapsloven mv. (periodisk rapportering og direktivgjennomføring), ikke kan overstige ti år.    

§ 3. Ikrafttredelse

Overgangsreglene trer i kraft 1. juli 2021.