Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om overgangsregler til lov 9. april 2013 nr. 15 om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover

Fastsatt av Finansdepartementet 3. juni 2013 med hjemmel i lov 19. april 2013 nr. 15 om endringer i regnskapsloven og enkelte andre lover del IV annet ledd, jf. kgl. res. 19. april 2013.

I

§ 1. Kravet etter regnskapsloven § 3-3 c første ledd til å redegjøre for hva foretaket gjør for å integrere hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon i sine forretningsstrategier, i sin daglige drift og i forholdet til sine interessenter, gjelder ikke for regnskapsår påbegynt før 1. januar 2014 for foretak som avlegger en offentlig framskrittsrapport i henhold til FNs initiativ for samarbeid med næringslivet om en bærekraftig utvikling eller for foretak som avlegger en offentlig rapport innenfor rammeverket til Det globale rapporteringsinitiativet.

Foretak som etter bestemmelsens første ledd er unntatt fra regnskapsloven § 3-3 c første ledd skal i årsberetningen opplyse om hvor den offentlige framskrittsrapporten i henhold til FNs initiativ for samarbeid med næringslivet om en bærekraftig utvikling eller den offentlige rapporten avlagt innenfor rammeverket til Det globale rapporteringsinitiativet, finnes offentlig tilgjengelig.

II

Denne forskriften trer i kraft straks.

Til toppen