Forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader

Fastsatt av Finansdepartementet 21. juni 2018 med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven) § 3 første ledd, jf. delegeringsvedtak 12. desember 2003 nr. 1509, og § 3a annet ledd, jf. delegeringsvedtak 15. februar 2013 nr. 174.

§1. Forsinkelsesrenten
Med hjemmel i lov om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd fastsettes forsinkelsesrenten til 8,50 prosent p.a.

§2. Standardkompensasjon
Kompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner etter forsinkelsesrenteloven § 3a første ledd fastsettes til 380 kroner.

§3. Ikrafttredelse mv.
Forskriften trer i kraft 1. juli 2018. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 14. desember 2017 nr. 2020 om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader.