Forskrift om unntak fra samordning av alderspensjon

Forskrift om unntak fra samordning av alderspensjon fra tjenestepensjonsordning før 67 år eller avtalefestet pensjon fra 65 år beregnet som tjenestepensjon med uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden.

Forskriften kommer til anvendelse når det samtidig utbetales 

a) delvis alderspensjon før fylte 67 år og delvis uførepensjon fra tjenestepensjonsordning eller delvis avtalefestet pensjon fra 65 år som er beregnet som alderspensjon og delvis uførepensjon fra tjenestepensjonsordning og

b) delvis uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden.

 
Se forskriften på lovdata.no