Høringer

Høring - utkast til forskrifter i forbindelse med innføring av ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon (overgangsregler, inntektsprøving og samordning)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.05.2014

Vår ref.: 14/910

Ifølge liste

 

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

14/910

21.03.2014

 

Høring - utkast til forskrifter i forbindelse med innføring av ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon (overgangsregler, inntektsprøving og samordning)

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring utkast til forskrifter i forbindelse med innføring av ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon. Utkastet til forskrifter er i hovedsak en oppfølging av lov 7. mars 2014 nr. 5 om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning), jf. Prop. 202 L (2012–2013).

Høringsnotatet er tilgjengelig på departementets hjemmeside www.regjeringen.no/nb/dep/asd/dok/hoeringer. Høringsinstanser som ønsker å få tilsendt et fysisk eksemplar av høringsnotatet, kan henvende seg til Arbeids- og sosialdepartementet på e-post til ieg@asd.dep.no eller på telefon 22 24 86 01.

Høringsinstansene må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Høringsfristen er 23. mai 2014. Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til postmottak@asd.dep.no.

 

Med hilsen

Tomas Berg (e.f.)
ekspedisjonssjef
                                                                                Lars R. Bærøe
                                                                                avdelingsdirektør

Akademikerne
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Den norske aktuarforening
Finans Norge
Finansdepartementet
Finanstilsynet
Forsvarets seniorforbund
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
KS
KS Bedrift
Landslaget for offentlige pensjonister
LO
LO Kommune
LO Stat
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon
Norsk Pensjon AS
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo kommune
Oslo Pensjonsforsikring AS
Pensjonistforbundet
Pensjonskasseforeningen
Pensjonskontoret
Pensjonstrygden for sjømenn
Samarbeidsforumet for funksjonshemmedes organisasjoner
Seniorenes fellesorganisasjon
Seniorsaken
Senter for seniorpolitikk
Statens pensjonskasse
Statens Seniorråd
Statistisk sentralbyrå
Styret i Pensjonsordningen for apotekvirksomhet v/SPK
Styret i Pensjonsordningen for sykepleiere v/KLP
Unio
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund