Forskrift om vin (vinforskriften)

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. mars 2013 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9 første ledd, § 10 annet ledd, § 14 tredje ledd, § 15 og § 30, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.  Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.  EØS-henvisninger: EØS-avtalen protokoll 47 tillegg 1 nr. 8 (forordning (EU) nr. 1308/2013), nr. 9 (forordning (EF) nr. 436/2009 som endret ved forordning (EU) nr. 314/2012 og forordning (EU) nr. 144/2013), nr. 10 (forordning (EF) nr. 606/2009 som endret ved forordning (EF) nr. 1166/2009, forordning (EU) nr. 53/2011, forordning (EU) nr. 314/2012, forordning (EU) nr. 144/2013, forordning (EU) nr. 1251/2013 og forordning (EU) nr. 347/2014), nr. 11 (forordning (EF) nr. 607/2009 som endret ved forordning (EU) nr. 401/2010, forordning (EU) nr. 538/2011, forordning (EU) nr. 670/2011, forordning (EU) nr. 579/2012, forordning (EU) nr. 1185/2012, forordning (EU) nr. 519/2013 og forordning (EU) nr. 753/2013), nr. 12 (forordning (EU) nr. 1022/2010) og nr. 13 (forordning (EU) nr. 172/2013).  Endringer: Endret ved forskrifter 14 juni 2013 nr. 649, 8 nov 2013 nr. 1304, 20 mai 2014 nr. 662, 17 sep 2014 nr. 1294, 3 mars 2015 nr. 178, 5 mai 2015 nr. 460, 19 feb 2016 nr. 190.  Rettelser: 05.06.2014 (Forordning (EF) 436/2009 artiklene 21, 24, 29 og 31), 20.03.2015 (fastsettelsesdato for endringsforskrift nr. 178).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov