Forskrift til lov om fastsettelse av referanserenter (referanserenteforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 4. desember 2015 med hjemmel i lov 4. desember 2015 nr. 95 om fastsettelse av referanserenter (referanserenteloven) § 7 annet ledd.

I

§ 1.      Overgangsregler

Administratorer av fastsettelse av allment brukte referanserenter som ved ikrafttredelsen av lov 4. desember 2015 nr. 95 om fastsettelse av referanserenter driver virksomhet som reguleres av loven, må oppfylle kravene i eller i medhold av loven fra og med 1. juli 2016, og sende søknad om godkjennelse innen samme dato.

 

II

 § 2.      Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.