Forslag til endring av forskrift av 22. desember 2009 nr. 1768 om særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.05.2012

Vår ref.: FD

Høring - forslag til endring av forskrift av 22. desember 2009 nr. 1768 om særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner

Vedlagt følger høringsnotat av 30. mars 2012, med forslag til endring av forskrift av 22. desember 2009 nr. 1768 om særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner. Høringsfristen er 11. mai 2012.

Bakgrunnen for endringsforslaget er at Stortinget den 13. desember i fjor vedtok regjeringens forslag om å etablere en todelt kompensasjonsordning. Todelingen innebærer at veteranene gis mulighet til å få 65 G dersom de samme beviskrav og bevistema som gjelder etter det lovfestede objektive ansvaret i forsvarspersonelloven
§ 12b er oppfylt. Den opprinnelige ordningen med tak på 35 G på lempeligere vilkår videreføres slik den er i dag.

Endringsforslaget ivaretar og gjennomfører Stortingets vedtak.

Høringsfristen er satt kortere enn det som er normalt for at den nye ordningen snarest mulig skal tre i kraft. Det nærmere innholdet i, og vilkårene for, den nye ordningen er i all hovedsak bestemt av Stortingets vedtak. Vi mener derfor at den kortere fristen er forsvarlig.

Høringsuttalelser sendes til Forsvarsdepartementet, postboks 8126 Dep, 0032 Oslo.

Med hilsen

Jens T Thorsen (e.f.)
brigader
fung. ekspedisjonssjef

Severin Vikanes
avdelingsdirektør

Brevet med underskrift

Befalets Fellesorganisasjon

Departementene

Fellesforbundet

Forsvarsstaben

Krigsinvalideforbundet Warfog

Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening

Legeforeningen

Norges Forsvarsforening

Norges Ingeniør og Teknologorganisasjon

Norges Offisersforbund

Norges Veteranforbund for Internasjonale operasjoner

Veteranforbundet SIOPS (Skadde i Internasjonale Operasjoner)

Norsk Tjenestemannslag

Norske Reserveoffiserers Forbund

Personellforbundet

Statens pensjonskasse

Til toppen