Høring - forslag til endring av allmennlærerutdanningens rammeplan og førskolelærerutdanningens rammeplan for faget Kristendom, religions- og livssynskunnskap (KRL)

På bakgrunn av at Den europeiske menneskerettsdomstol 29. juni 2007 avsa dom om KRL-faget og fritaksregler, og på bakgrunn av de endringene i opplæringsloven som ble vedtatt i Stortinget 12. juni 2008, blir det nå foreslått mindre endringer i rammeplanene for førskolelærerutdanningen og allmennlærerutdanningen. Endringene er i tråd med domsavsigelsen og vedtaket i Stortinget.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.02.2009

På bakgrunn av at Den europeiske menneskerettsdomstol 29. juni 2007 avsa dom om KRL-faget og fritaksregler, og på bakgrunn av de endringene i opplæringsloven som ble vedtatt i Stortinget 12. juni 2008, blir det nå foreslått mindre endringer i rammeplanene for førskolelærerutdanningen og allmennlærerutdanningen. Endringene er i tråd med domsavsigelsen og vedtaket i Stortinget.
(27.11.2008)

---------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Forslag til endringer i kapitlene 2.2 og 3.3 i rammeplanen til allmennlærerutdanningen (PDF-fil)

Forslag til endringer i kapitlene 2.2 og 3.5 i rammeplanen til førskolelærerutdanningen (PDF-fil)

Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (de vedlagte endringsforslagene er imidlertid bare publisert i PDF-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF- eller HTML-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

---------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 10. november 2009 endringer i rammeplanene for allmennlærerutdanningen og førskolelærerutdanningen. Klikk her for å komme til de reviderte rammeplanene

 

Vår ref.: 200807232

Høring - forslag til endring av allmennlærerutdanningens rammeplan og førskolelærerutdanningens rammeplan for faget Kristendom, religions- og livssynskunnskap (KRL)


Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i rammeplanene i faget KRL for allmennlærerutdanningen og førskolelærerutdanningen på høring.

Bakgrunn

Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) avsa 29. juni 2007 dom om KRL-faget og fritaksreglene. EMD fastslår at det opprinnelige faget og ordningen med begrenset fritak, slik det var i 1997, var i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

Endringer i opplæringsloven ble vedtatt av Stortinget 12. juni 2008. Ved kongelig resolusjon 27. juni 2008 ble det bestemt at endringene trådte i kraft 1. august 2008. Lovendringen gjelder nødvendige endringer i § 2-3a om rett til fritak fra aktiviteter med mer i opplæringen og i § 2-4 om faget Religion, livssyn og etikk i grunnskolen.

Endringene i § 2-4. Undervisninga i faget religion, livssyn og etikk

Dommen i EMD kom med en kritikk av bestemmelsene i opplæringsloven § 2-4 som favnet videre enn de endringene som ble gjort i 2005 i forbindelse med oppfølging av kritikk fra FNs menneskerettskomité. Det er derfor gjort endringer i § 2-4 slik at det ikke er tvil om at faget er i samsvar med menneskerettighetene.

Navnet på faget er endret til Religion, livssyn og etikk. Navneendringen skal tydeliggjøre at religioner og livssyn skal behandles på en kvalitativ likeverdig måte. Samtidig vil det nye navnet gi et bedre samsvar med navnet på tilsvarende fag i videregående opplæring. Det vil også være et viktig signal til skolen, elevene og hjemmet om at faget er i samsvar med menneskerettighetene.

Ny læreplan i faget religion, livssyn og etikk

Læreplanen for grunnskolen er endret i samsvar med lovendringene. Dette gjelder i hovedsak i formålet med faget, og det er bare foretatt mindre endringer i kompetansemålene. Kristendomskunnskap vil fortsatt ha den største delen av lærestoffet. Samtidig må ikke kristendomskunnskap ha et så stort omfang at det av den grunn blir kvalitative forskjeller, noe EMD i dommen kritiserer læreplanen fra 1997 for.

Endring av rammeplanene for allmennlærerutdanningen og førskolelærerutdanningen

Det er forslått små endringer i rammeplanene i tråd med vedtakene nevnt over. Etter stortingsbehandlingen av den kommende stortingsmeldingen om lærerrollen og lærerutdanning kan det bli ytterligere endringer.

Høringsforslagene er vedlagt.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes Kunnskapsdepartementet innen 27.02.09, enten som post til Kunnskapsdepartementet, Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo eller elektronisk til postmottak@kd.dep.no 

 

Med vennlig hilsen

Rolf L. Larsen (e.f)
fung. ekspedisjonssjef
Hans-Jørgen Brucker
seniorrådgiver

Universiteter og høyskoler med allmennlærerutdanning og/eller førskolelærerutdanning
Utdanningsdirektoratet
Universitets- og høgskolerådet (kopi)

Til toppen