Høring - forslag til endring av allmennlærerutdanningens rammeplan og førskolelærerutdanningens rammeplan for faget Kristendom, religions- og livssynskunnskap (KRL)

På bakgrunn av at Den europeiske menneskerettsdomstol 29. juni 2007 avsa dom om KRL-faget og fritaksregler, og på bakgrunn av de endringene i opplæringsloven som ble vedtatt i Stortinget 12. juni 2008, blir det nå foreslått mindre endringer i rammeplanene for førskolelærerutdanningen og allmennlærerutdanningen. Endringene er i tråd med domsavsigelsen og vedtaket i Stortinget.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.02.2009

På bakgrunn av at Den europeiske menneskerettsdomstol 29. juni 2007 avsa dom om KRL-faget og fritaksregler, og på bakgrunn av de endringene i opplæringsloven som ble vedtatt i Stortinget 12. juni 2008, blir det nå foreslått mindre endringer i rammeplanene for førskolelærerutdanningen og allmennlærerutdanningen. Endringene er i tråd med domsavsigelsen og vedtaket i Stortinget.
(27.11.2008)

---------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Forslag til endringer i kapitlene 2.2 og 3.3 i rammeplanen til allmennlærerutdanningen (PDF-fil)

Forslag til endringer i kapitlene 2.2 og 3.5 i rammeplanen til førskolelærerutdanningen (PDF-fil)

Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (de vedlagte endringsforslagene er imidlertid bare publisert i PDF-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF- eller HTML-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

---------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 10. november 2009 endringer i rammeplanene for allmennlærerutdanningen og førskolelærerutdanningen. Klikk her for å komme til de reviderte rammeplanene