"Fra kirkebakken til Internett"

Om Norsk Lysingsblads framtid

En arbeidsgruppe har kartlagt hjemmelsgrunnlaget for utlysing i Norsk Lysingsblad og vurdert Norsk Lysingsblads framtid både med hensyn til innhold og mulig framtidig organisatorisk løsning.

I utredningen om Statskjøps fremtidig organisering og plassering (Arbeids- og administrasjonsdepartementet 2001) fremkom det flere anbefalinger om gjennomgang av virksomheten til Norsk Lysingsblad (NL). Den teknologiske utviklingen har dessuten gitt nye muligheter for formidling av informasjon elektronisk som det er naturlig å vurdere nærmere.

Drøftingen av NLs framtid handler grunnleggende sett om hvordan tradisjonelt sentrale offentlige oppgaver skal i varetas og eventuelt endres når digitaliseringen skaper nye rammebetingelser og nye brukerkrav. Som en del av den totale gjennomgangen av Norsk Lysingsblads (NL) virksomhet har en arbeidsgruppe under Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) kartlagt hjemmelsgrunnlaget for utlysing i NL og vurdert NLs framtid både mht til innhold og mulig framtidig organisatorisk løsning.