Gabler & Partners AS - endring i vilkår for konsesjon til livsforsikringsvirksomhet

Finansdepartementet har 24. juni 2009 gitt Gabler & Partners ASA forlenget frist til å ta i bruk tillatelse gitt ved Finansdepartementets vedtak 11. juli 2008.

Thommessen Krefting Greve Lund
Postboks 1484 Vika
0116  OSLO
 


       
Deres ref                                     Vår ref                                 Dato
                                                 08/252 FM TME                     24.06.2009


 

Gabler & Partners AS - endring i vilkår for konsesjon til livsforsikringsvirksomhet


Det vises til tilråding fra Kredittilsynet 22. juni 2009, og til Deres søknad 27. mai 2009 på vegne av Gabler & Partners AS om forlenget frist for å ta i bruk Finansdepartementets vedtak 11. juli  2008 om tillatelse til Gabler & Partners AS til å drive livsforsikringsvirksomhet.

I Finansdepartementets vedtak 11. juli 2008 ble det satt som vilkår at tillatelsen måtte tas i bruk innen ett år fra vedtakets dato. Under henvisning til at det i dagens marked har vist seg vanskelig å hente inn nødvendig kapital til virksomheten innen den frist som var satt i vedtaket, bes det om at fristen for å ta tillatelsen i bruk forlenges til 31. desember 2009. Kredittilsynet har i tilråding 22. juni 2009 gitt sin tilslutning til at fristen kan forlenges til 31. desember 2009.

Finansdepartementet fatter etter dette følgende vedtak:
Fristen for å ta i bruk tillatelsen til Gabler & Partners AS som gitt av Finansdepartementet ved vedtak 11. juli 2008, settes til 31. desember 2009. Dersom tillatelsen ikke tas i bruk innen denne dato, faller den bort.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                            Inger-Johanne Arildsen Rygh
                                                                            underdirektør

Kopi: Kredittilsynet