GI-01/2012 Instruks om tolkning av utlendingsforskriften § 10-11 (under-holdskravet) – Familiemedlemmer til utlendinger som får tillatelse etter utlen-dingsforskriften § 8-10 (norsk forelder på fødselstidspunktet)

Utlendingsdirektoratet 

 

 

Nr.                                 Vår ref                                       Dato
GI-01/2012                     201011710                                01.02.2012

 

GI-01/2012 Instruks om tolkning av utlendingsforskriften § 10-11 (under-holdskravet) – Familiemedlemmer til utlendinger som får tillatelse etter utlen-dingsforskriften § 8-10 (norsk forelder på fødselstidspunktet)


1. BAKGRUNN
Justisdepartementet viser til lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 76 annet ledd, som innebærer at departementet kan gi Utlendingsdirektoratet (UDI) generelle instrukser om lovtolking, skjønnsutøvel-se og prioritering av saker.

Instruksen gjelder unntak fra underholdskravet i visse tilfeller hvor en utlending som hadde minst én norsk forelder på fødselstidspunktet, selv ønsker å bringe familie til Norge.

Den aktuelle persongruppen er nærmere definert i utlendingsforskriften § 8-10, som lyder:

          «En utlending som er født av foreldre hvorav minst én var norsk borger på 
            søkerens fødselstidspunkt, har rett til oppholdstillatelse.»

2. UDIS ANBEFALING

UDI har i brev av 18. juli 2011 forelagt departementet følgende problemstilling:

          «Dersom referansepersonen har vært i arbeid i utlandet og er norsk borger,
            nordisk borger eller utlending med permanent oppholdstillatelse, kan
            kravet til tidligere inntekt fylles ved å dokumentere en inntekt tilsvarende
            lønnstrinn 8. Tilsvarende gjelder ikke der referansepersonen har en
            tillatelse etter forskriften § 8-10.»

Det er utlendingsforskriften § 10-9 annet ledd som regulerer den problemstillingen UDI her tar opp. Bestemmelsen lyder:

«Det gjøres unntak fra kravet om dokumentasjon i henhold til ligningsoppgjør dersom referansepersonen er norsk borger, nordisk borger eller utlending med permanent oppholdstillatelse, som har vært i arbeid i utlandet og kan dokumentere at vedkommende har hatt en inntekt tilsvarende lønnstrinn 8 i statens lønnsregulativ.»

Ut fra erfaring med enkeltsaker foreslår UDI at det også bør inntas en henvisning i be-stemmelsen til slik utlending som nevnt i forskriftens § 8-10. 

3. DEPARTEMENTETS VURDERING

Departementet er enig i at det vil kunne virke urimelig at slik utlending som nevnt i § 8-10 skal måtte flytte til Norge uten familien og bo her i ett likningsår før vedkommende får mulighet til å bringe med familien. Siden det også er et svært begrenset antall per-soner dette gjelder, mener departementet at det bør kunne gjøres unntak fra kravet til tidligere inntekt på samme måte som når referansepersonen er norsk borger, nordisk borger eller utlending med permanent oppholdstillatelse.

Departementet har på denne bakgrunn kommet til at man vil instruere UDI om å gjøre unntak fra kravet til tidligere inntekt etter forskriftens § 10-11 (særlig sterke menneske-lige hensyn) i de aktuelle tilfellene.

4. INSTRUKS

Bestemmelsen i § 10-9 annet ledd om unntak fra kravet til tidligere inntekt for referan-seperson som er norsk borger, nordisk borger eller utlending med permanent opp-holdstillatelse, som har vært i arbeid i utlandet og kan dokumentere at vedkommende har hatt en inntekt tilsvarende lønnstrinn 8 i statens lønnsregulativ, gis tilsvarende an-vendelse når referansepersonen har oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 8-10, jf. utlendingsforskriften § 10-11.


Med hilsen


Sissil Pettersen (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                    Nina E. D. Mørk
                                                                    avdelingsdirektør

 

Kopi:
Utlendingsnemnda
Politidirektoratet