Nr. Vår ref Dato ..." />           Nr. Vår ref Dato ..." />

GI-03/2011 Instruks om tolkning av utlendingsforskriften § 10-11 – Unntak fra underholdskravet i fornyelsessaker når førstegangstillatelsen ble innvilget iht det tidligere underholdskravet – Overgangsordning

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep
0032 Oslo

 

 

 

 

 

Nr.

Vår ref

Dato

GI-03/2011

201011710

07.04.2011

 

Instruks om tolkning av utlendingsforskriften § 10-11 – Unntak fra underholdskravet i fornyelsessaker når førstegangstillatelsen ble innvilget iht det tidligere underholdskravet – Overgangsordning

 

1.Innledning

Justisdepartementet viser til lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 76 annet ledd, som innebærer at departementet kan gi generelle instrukser om lovtolkning, skjønnsutøvelse og prioritering av saker.

2. Bakgrunn

Ved ikrafttredelsen av ny utlendingslov og -forskrift den 1. januar 2010 ble det innført nye og strengere regler om krav til sikret underhold i familieinnvandringssaker, jf. utlendingsforskriften §§ 10-8 til 10-11. Overgangsbestemmelsen i forskriftens § 20-10A fastsetter at søknader om familieinnvandring som er fremmet før kunngjøring av forskriften (23. oktober 2009), skal behandles etter de tidligere bestemmelsene om underholdskravet og ikke etter det nye skjerpede kravet.

 

Som hovedregel vil det ikke bli stilt underholdskrav ved fornyelse av en familieinnvandringstillatelse, jf. forskriftens § 10-20 tredje ledd:

 

“Når førstegangs tillatelse er gitt etter bestemmelsene om familieinnvandring i lovens § 40 til § 46 eller forskriftens § 9-7, stilles det ikke krav om sikret underhold ved fornyelse, med mindre dette gjøres for referansepersonen.”

 

Personer som søkte om familieinnvandring før 23. oktober 2009, vil derfor normalt heller ikke måtte oppfylle det skjerpede underholdskravet i fornyelsesomgangen. Som det fremgår av sitatet ovenfor, gjelder dette imidlertid ikke dersom referansepersonen har en tillatelse som forutsetter at vedkommende må oppfylle underholdskravet for sitt eget opphold (jf. forskriftens § 10-7) ved fornyelse. I slike tilfeller følger det av forskriftens § 10-20 første ledd at referansepersonen også må oppfylle underholdskravet for familieinnvandring (jf. forskriftens §§ 10-8 flg.) ved fornyelse av eventuelle familiemedlemmers oppholdstillatelse. De mest praktiske tilfellene der det stilles underholdskrav i fornyelsesomgangen, er ved familieinnvandring med referanseperson som har arbeidstillatelse, typisk som faglært eller spesialist, og familieinnvandring med student.

Det er ikke i forskriften gitt noen egen overgangsbestemmelse for det skjerpede underholdskravet i fornyelsestilfellene. Regelverket kan derfor medføre at familiemedlemmer som opprinnelig fikk innvilget oppholdstillatelse iht. det tidligere underholdskravet, vil få avslag i fornyelsesomgangen og dermed må returnere til hjemlandet, fordi kravet er blitt skjerpet etter at førstegangstillatelsen ble innvilget. Departementet anser at regelverket i slike tilfeller ville ramme familier som allerede er etablert her, på en urimelig måte. Dette er å anse som en utilsiktet effekt av det nye regelverket.

 

Hensikten med instruksen her er å forhindre at familiemedlemmer som allerede er etablert i Norge, må returnere til hjemlandet som følge av at underholdskravet ble strammet inn 1. januar 2010.

3. Instruks

Departementet instruerer med dette om at familieinnvandringstillatelser som opprinnelig ble innvilget iht. det tidligere underholdskravet, i fornyelsesomgangene fortsatt skal vurderes iht. det tidligere underholdskravet og ikke iht. det skjerpede underholdskravet i forskriftens §§ 10-8 til 10-10. I slike tilfeller skal det gjøres unntak fra underholdskravet etter forskriftens § 10-11, og stilles krav om at vilkårene i § 20-10A med tilhørende instrukser skal gjelde tilsvarende så langt de passer.

 

Med hilsen 

 

 

 

Thor Arne Aass (e.f.)
ekspedisjonssjef

 

                                                                                                                     

                                                                                 Birgitte Ege
                                                                                 avdelingsdirektør 
                                                                                                                      

 

Kopi:

Utlendingsnemnda
Utenriksdepartementet
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Politidirektoratet
Politiets utlendingsenhet