Instruks om å utsette iverksettingen av vedtak

Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda

Kopi: Politidirektoratet, Politiets utlendingsenhet

 

 

Nr.

Vår   ref

Dato

GI-04/2015

15/1331

18.03.2015

 

GI-04/2015 Instruks om å utsette iverksettingen av vedtak

I saker hvor Politiets utlendingsenhet har tatt skritt for å gjennomføre tvangsretur, gis følgende instruks til Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda med umiddelbar virkning:

For å sikre at barn som har oppholdt seg i Norge i 4,5 år eller mer, og som ikke tidligere har fått saken sin behandlet etter utlendingsforskriften § 8-5 slik den lyder etter 8. desember 2014, har fått tilstrekkelig informasjon om muligheten til å få saken sin behandlet etter nytt regelverk før tvangsretur finner sted, instruerer Justis- og beredskapsdepartementet med dette om å utsette iverksettingen av vedtak som innebærer at den aktuelle målgruppen må forlate riket, jf. utlendingsloven § 90 niende ledd i.f. Når saken er behandlet på nytt etter nytt regelverk, skal det ikke lenger gis utsatt iverksettelse etter instruksen her.

Barnets oppholdstid beregnes fra det tidspunkt søknad om beskyttelse ble levert eller barnet ble født i Norge.

Departementet arbeider for tiden med å få på plass en ordning som vil tilrettelegge for at alle i målgruppen her får tilstrekkelig informasjon om muligheten til å få saken sin behandlet etter utlendingsforskriften § 8-5 slik den lyder etter 8. desember 2014. Vi vil komme tilbake til dette om kort tid.

 

Med hilsen

 

Siri Johnsen e.f.
fung. ekspedisjonssjef

                                                                                    Nina E. D. Mørk
                                                                                    avdelingsdirektør