GI-04/2017 – Beboermedvirkning i mottak

1.      Innledning

Justis- og beredskapsdepartementet viser til lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven, utl.) § 76 annet ledd, som innebærer at departementet kan gi Utlendingsdirektoratet (UDI) generelle instrukser om lovtolkning, skjønnsutøvelse og prioritering av saker.

Videre viser vi til UDIs praksisforeleggelse av 25. november 2016, der det bes om samtykke til praksisendring når det gjelder asylsøkeres adgang til å utføre arbeidsoppgaver i mottak.

2.      UDIs forslag

I praksisforeleggelsen orienterer UDI om en pågående revisjon av UDIs rundskriv RS 2008-034 med tilhørende veileder om beboermedvirkning i ordinære statlige mottak. I den forbindelse ser UDI behov for å tydeliggjøre grensen mellom arbeidsoppgaver som krever oppholdstillatelse og aktiviteter som beboerne lovlig kan utføre i mottak. UDI legger til grunn at det skal lite til for at en oppgave som representerer en verdiskapning anses som arbeid. Etter planen vil det av revidert rundskriv fremgå at arbeidsoppgaver i kantine, vedlikehold av bygninger og teknisk utstyr, tolketjenester, resepsjonsarbeid og transport utgjør «arbeid» i lovens forstand. UDI presiserer at den planlagte praksisendringen ikke vil være til hinder for at beboere kan inkluderes i ulike aktiviteter knyttet til mottaket, slik at de får en mer meningsfull hverdag.

3.      Departementets vurdering

En utlending som akter å ta arbeid i Norge, må etter utl. § 55 første ledd ha oppholdstillatelse som gir rett til å arbeide. Kravet til oppholdstillatelse gjelder både ved lønnet og ulønnet arbeid. Lovens § 55 skal ivareta både hensynet til å motvirke svart arbeid og hensynet til å hindre sosial dumping og omgåelse av lovens innvandringsregulerende bestemmelser.

Utgangspunktet er derfor at utlendinger som vil arbeide i Norge må ha oppholdstillatelse. Det finnes imidlertid en rekke unntaksbestemmelser i utlendingsforskriften (utlf.), bl.a. bestemmelsen om frivillig vederlagsfritt arbeid i § 1-1 A. Bestemmelsen åpner for at utlendinger uten oppholdstillatelse kan utføre enkelte mindre arbeidsoppgaver på nærmere angitte vilkår. Det fremgår av bestemmelsen at aktivitet som normalt utføres av lønnede ansatte eller tjenester som normalt kjøpes av næringsdrivende ikke omfattes.

Flere av de oppgavene som i dag omtales i UDIs retningslinjer for beboermedvirkning i mottak er oppgaver som normalt utøves av lønnet arbeidskraft, som vaktmestere, snekkere, kantinemedarbeidere, resepsjonister, tolker osv. Etter departementets vurdering har UDI derfor i gjeldende retningslinjer lagt opp til en praksis som går lenger enn det regelverket åpner for. Den skisserte praksisendringen er derfor nødvendig for å sikre bedre samsvar mellom regelverk og praksis. Endringen er også i tråd med tidligere uttalelser fra Justisdepartementets Lovavdeling som også er gjengitt i NOU 2011: 10 I velferdsstatens venterom.

I Meld. St. 30 (2015–2016) Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk varslet Justis- og beredskapsdepartementet at regjeringen vil ta initiativ til regelendringer som kan utvide asylsøkeres adgang til å utføre frivillig arbeid på mottakene. Departementet vurderer for tiden ulike løsninger som kan gi asylsøkere en mer aktiv hverdag. Vi presiserer at praksisendringen som nå er foreslått fra UDI er vurdert i lys av dagens regelverk, og at den ikke berører arbeidet med å vurdere fremtidige oppmykinger i regelverket for frivillig arbeid.

4.      Instruks

En utlending som akter å ta arbeid i Norge, må etter utl. § 55 første ledd ha oppholdstillatelse som gir rett til å ta arbeid. Adgangen for personer uten oppholdstillatelse til å utøve frivillig vederlagsfritt arbeid etter utlf. § 1-1 A er betinget av at det dreier seg om aktiviteter som ikke normalt utføres av lønnede ansatte eller tjenester som normalt kjøpes av næringsdrivende. Dette innebærer bl.a. at arbeidsoppgaver i kantine, vedlikehold av bygninger og teknisk utstyr, tolketjenester, resepsjonsarbeid og transport etter gjeldende regelverk ikke kan utføres av asylsøkere uten oppholdstillatelse.

Instruksen her trer i kraft straks.

 

Med hilsen

Nina E. D. Mørk e.f.
avdelingsdirektør
                                                                                         Heidi Bonvik
                                                                                         seniorrådgiver