GI-08/2016 Storskogporteføljen, tilbakemelding på praksisforeleggelse

Utlendingsdirektroatet

 

1.      Innledning

Justis- og beredskapsdepartementet viser til departementets alminnelige instruksjonsadgang, samt lov av 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven, utl.) § 76, som endret ved lov 20. november 2015 nr. 94.

Videre vises det til Utlendingsdirektoratets (UDI) praksisforeleggelse av 21. april 2016, presisert i brev av 18. mai s.å., om retur av asylsøkere til Russland i medhold av utl. § 32.

2.      Bakgrunn

Departementet har tidligere gitt tre instrukser vedrørende behandlingen av asylsøknader fra søkere som har ankommet Norge over Storskog grensepasseringssted, se GI-12/2015 fra 20. oktober 2015, GI-13/2015 fra 24. november 2015 og GI-7/2016 fra 26. april 2016.

Utgangspunktet i GI-13/2015 er at asylsøknader fra tredjelandsborgere som har hatt opphold i Russland skal nektes tatt til realitetsbehandling i Norge, jf. utl. § 32 første ledd bokstav a og d. Det er gjort noen unntak, bl.a. dersom det er «konkrete holdepunkter for at søkeren står i reell fare for å bli forfulgt i Russland, eller det følger av utl. § 73, jf. utl. § 32 tredje ledd». Ved slike tilfeller skal realitetsbehandling likevel skje.

3.      UDIs forslag

I praksisforeleggelsen av 21. april og 18. mai d.å. skisserer UDI hvilke momenter de mener bør tillegges særlig vekt i vurderingen av om utl. § 73 er til hinder for retur av tredjelandsborgere til Russland. UDI mener det bør utvises stor varsomhet dersom asylsøkeren antas å være flyktning; for antatte flyktninger må det ses hen til søkerens oppholdsgrunnlag i Russland, og sannsynligheten for at tidligere visum/oppholds-tillatelse bortfaller eller ikke fornyes ved retur til Russland må vurderes. Sannsynlighetsvurderingen bør ta utgangspunkt i russisk regelverk for tilbakekall og fornyelse av tillatelser. Dersom oppholdsgrunnlaget i Russland antas ikke å bli videreført, mener UDI at dette bør føre til at søknaden skal tas til realitetsbehandling i Norge.

4.      Departementets vurdering

Det følger av GI-13/2015 at UDI og Utlendingsnemnda (UNE) skal foreta en konkret og individuell vurdering av om returvernet i utl. § 73 er til hinder for at en søknad om beskyttelse (asyl) kan nektes tatt til realitetsbehandling etter utl. § 32. En søknad om beskyttelse skal realitetsbehandles i Norge dersom det foreligger konkrete holdepunkter for at søkeren risikerer behandling i strid med EMK artikkel 3 ved retur til Russland.

Det er UDI og UNE som i hver enkelt sak må vurdere og avgjøre om det foreligger slike konkrete holdepunkter som tilsier at utl. § 73 er til hinder for retur til Russland. Forholdene i Russland –og tilgjengelig informasjon om dette – vil kunne endre seg over tid. Innenfor rammene av instruks GI-13/2015 står UDI og UNE fritt til å vektlegge de momenter de mener er relevante ut fra den informasjon som til enhver tid foreligger om forholdene i Russland. Momentene som UDI nevner i sin praksisforeleggelse kan være aktuelle her. Det understrekes imidlertid at det alltid må foretas en konkret vurdering av alle opplysninger som fremkommer i den enkelte sak.

5.      Instruks

Instruks GI-13/2015 gjelder uendret. UDI og UNE tar i hver enkelt sak stilling til om det foreligger konkrete holdepunkter for at retur til Russland vil stride mot utl. § 73.

 

Med hilsen

Nina E. D. Mørk e.f.
avdelingsdirektør

                                                                 Heidi Bonvik
                                                                 seniorrådgiver

 

Kopi:

Utlendingsnemnda
Politidirektoratet
Arbeids- og sosialdepartementet
Utenriksdepartementet