GI-09/2011 Instruks om kontroll med vilkåret i utlendingsforskriften § 10-10 - kravet om at referansepersonen ikke må ha mottatt sosialstønad eller kvalifiseringsstønad

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep
0032 Oslo

 

 

 

 

Nr.

Vår ref

Dato

GI-09/2011

201011710

06.06.2011

 

GI-09/2011 Instruks om kontroll med vilkåret i utlendingsforskriften § 10–10 – kravet om at referansepersonen ikke må ha mottatt sosialstønad eller
kvalifiseringsstønad

 

1. Innledning

Justisdepartementet viser til lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 76 annet ledd, som innebærer at departementet kan gi generelle instrukser om lovtolkning, skjønnsutøvelse og prioritering av saker.

2. Bakgrunn

Utlendingsdirektoratet (UDI) har i brev datert 26. november 2010 fremmet forslag til mulige effektiviseringstiltak for direktoratets saksbehandling. Brevet er svar på en bestilling fra Justisdepartementet i forbindelse med arbeidet med tildelingsbrevet for 2011, og inneholder blant annet ulike forslag til forenklinger av saksbehandlingsprosedyrer. Et av forslagene går ut på å forenkle kontrollen med at vilkåret i utlendingsforskriften § 10-10 er oppfylt. Bestemmelsen lyder som følger:

         § 10-10. Vilkår om at referansepersonen ikke må ha mottatt økonomisk stønad eller                kvalifiseringsstønad etter sosialtjenesteloven i sak om familieinnvandring etter lovens kapittel 6
         For en referanseperson som må oppfylle krav til framtidig inntekt etter § 10-8, er det et vilkår at vedkommende ikke har mottatt økonomisk stønad eller kvalifiseringsstønad etter lov om sosiale tjenester de siste 12 måneder før tillatelse gis. Det gjøres unntak fra vilkåret dersom

a) stønaden er utbetalt i påvente av trygdeytelser som nevnt i § 10-8 eller bostøtte, eller 
b) stønaden er utbetalt til utlending som har mottatt stønad etter introduksjonsloven. 

UDI har i årsrapporten for 2010[1] uttalt at det ville vært svært ressurskrevende å kontrollere at dette kravet er oppfylt i alle saker den dagen det fattes vedtak i saken. UDI har ingen tilgang til NAV-kontorenes registre over hvem som har mottatt sosialhjelp. For UDI krever sakene derfor ekstra tid dersom bekreftelse ikke er fremlagt i forbindelse med søknaden eller dersom fremlagt bekreftelse er foreldet på vedtakstidspunktet. Saksbehandlere i UDI må eventuelt ta kontakt med de aktuelle NAV-kontorene. UDI opplyser at de i liten grad bruker ressurser på å innhente oppdaterte opplysninger på vedtakstidspunktet og at de heller ikke foretar undersøkelser i saker hvor dokumentasjon mangler, men hvor det på grunn av inntektsforholdene fremstår som lite sannsynlig at referansepersonen har mottatt sosialhjelp.

UDI foreslår i ovennevnte brev av 26. november 2010 å formalisere denne praksisen gjennom en instruks. Forslaget innebærer at det innføres en inntektsgrense for når det skal anses nødvendig med dokumentasjon fra NAV for å kontrollere at vilkåret i forskriftens § 10-10 er oppfylt. UDI foreslår at grensen settes til 300 000 kroner i årsinntekt. Dersom referansepersonen har hatt høyere inntekt enn dette, vil det være en presumpsjon for at vedkommende ikke har mottatt sosialstønad eller kvalifiseringsstønad.

Departementet er enig i UDIs forslag. Det er av ressurshensyn ønskelig å redusere kontrollen i saker hvor det er liten risiko for at vilkåret ikke er oppfylt. Departementet anser at det i disse sakene vil være tilstrekkelig at referansepersonen selv erklærer at vedkommende ikke har mottatt sosialstønad eller kvalifiseringsstønad. Kontrollhensynet kan ivaretas ved at utlendingsmyndighetene, ved mistanke om at vilkåret ikke er oppfylt, fortsatt kan innhente opplysninger fra NAV. Videre må referansepersonen bli gjort oppmerksom på at det er straffbart å gi uriktige opplysninger.

3. Instruks

Departementet instruerer med dette om at det som utgangspunkt skal anses som tilstrekkelig dokumentert at vilkåret i forskriftens § 10-10 er oppfylt, dersom referansepersonen har hatt en likningsregistrert inntekt over 300 000 kroner i siste foreliggende likningsoppgjør og selv erklærer at vedkommende ikke har mottatt sosialstønad eller kvalifiseringsstønad de siste 12 månedene. Dersom UDI mistenker at vilkåret likevel ikke er oppfylt, kan UDI fortsatt innhente opplysninger fra NAV. Referansepersonen skal gjøres oppmerksom på at utlendingsmyndighetene har adgang til å kontrollere med det lokale NAV-kontoret og at det er straffbart å gi uriktige opplysninger.

Departementet instruerer videre om at UDI ikke trenger å innhente oppdatert bekreftelse fra det aktuelle NAV-kontoret, eventuelt oppdatert egenerklæring fra søkeren, selv om en fremlagt bekreftelse/egenerklæring er foreldet på vedtakstidspunktet. Departementet presiserer imidlertid at UDI alltid kan kontrollere opplysningene med NAV dersom det er mistanke om at referansepersonens situasjon har endret seg etter bekreftelse/egenerklæring ble utstedt.

 

Med hilsen

 

Thor Arne Aass (e.f.)
ekspedisjonssjef

 

                                                                                                          Birgitte Ege
                                                                                                          avdelingsdirektør 

                                                                                                          

 

Kopi:
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Politidirektoratet
Politiets Utlendingsenhet
Utlendingsnemnda
Utenriksdepartementet

 


[1] Se UDIs årsrapport for 2010, vedlegg 3 (Virkninger av utvalgte bestemmelser i ny utlendingslov) side 10.