GI-12/2011 – Instruks vedrørende endringer i aupairordningen


Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep
0032 OSLO 

 

Nr.                                     Vår ref                                       Dato
GI-12/2011                         201011940                                22.12.2011

GI-12/2011 – Instruks vedrørende endringer i aupairordningen

Justisdepartementet viser til lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 76 annet ledd, som innebærer at departementet kan gi Utlendingsdirektoratet (UDI) generelle instrukser om lovtolkning, skjønnsutøvelse og prioritering av saker.

Formålet med aupairordningen er kulturutveksling, jf. Europarådets avtale om ansettelse [av] au pair fra 1969. Ordningen går ut på at en ung voksen skal få mulighet til å lære seg et annet språk og en annen kultur gjennom å bli inkludert i en familie i vertslandet. Au pairen skal som gjenytelse bidra med tjenester som lettere husarbeid og barnepass. Som det bl.a. fremkommer i FAFO-rapporten On Equal terms? fra 2009, er det imidlertid ikke alltid slik ordningen oppfattes eller blir praktisert. Selv om kulturutvekslingsaspektet ikke er uviktig, oppfatter en del vertsfamilier og au pairer ordningen først og fremst som en arbeidsordning eller inntektsstrategi.

Justis- og politidepartementet har gjort en evaluering av aupairordningen, og vi ser behov for å foreta flere endringer i regelverk og praksis. Til sammen tar disse endringene sikte på å styrke kulturaspektet og forhindre at au pairer utnyttes som billig arbeidskraft.

Flere at tiltakene forutsetter at det gjøres endringer i UDIs rundskriv RS 2011-41 med tilhørende standardkontrakt for au pair, jf. nedenfor. Departementet ønsker at endringene skal tre i kraft så snart som mulig. Samtidig ser vi at det må settes av noe tid til praktisk tilrettelegging. Vi ber om å bli orientert om når endringene kan være på plass.

Følgende endringer i aupairordningen skal gjennomføres av UDI (instruks):

1. Begrensning i hvem som kan være au pair
For i større grad å sikre at personer som kommer til Norge som au pair ikke har arbeid som hovedformål med oppholdet her, ønsker departementet å snevre inn personkretsen for hvem som kan være au pair. Vi ber derfor UDI om å innta i rundskriv RS 2011-41 om oppholdstillatelse til au pair at det som hovedregel ikke skal innvilges tillatelse som au pair til personer som har barn. Bakgrunnen for innstramningen er at departementet legger til grunn at personer som har forsørgelsesplikter overfor barn i hjemlandet, sjelden vil ha kulturveksling som formål med et aupairopphold i Norge, jf. utlendingsforskriften § 6-25 første ledd annet punktum. Endringen skal gjelde for førstegangs oppholdstillatelse til au pair der søknad er fremsatt etter at UDIs rundskriv er endret.

2. Styrket informasjonsarbeid
For å sikre at både au pairer og vertsfamilier er kjent med de rettigheter og plikter som følger av aupairordningen, er det viktig med god informasjon. Vi ber derfor UDI gjennomgå sine rutiner for informasjonsarbeid knyttet til au pairer, med det formål å sikre at vertsfamilier og au pairer får god og tydelig informasjon om hvilke rettigheter og plikter som til enhver tid gjelder. En måte å gjøre dette på er regelmessig å gjennomføre informasjonsmøter for au pairer og vertsfamilier.

UDI bes videre om å gjennomgå standardkontrakten for au pair med sikte på klargjøring av punkter som kan oppfattes som uklare. I arbeidet bør relevante organisasjoner eller andre som har særlig kontakt med målgruppen trekkes med. Det bør fremgå av kontrakten at vertsfamilien plikter å sørge for at au pairen ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden, og at hans eller hennes verdighet ikke krenkes. Arbeidsgivere har en tilsvarende plikt overfor arbeidstakere som arbeider i private hjem, jf. forskrift 5. juli 2002 nr. 716 om husarbeid, tilsyn og pleie i privat arbeidsgivers hjem eller hushold.

3. Vertsfamilien skal dekke au pairens hjemreise
UDI bes om å innarbeide i standardkontrakten for au pair at vertsfamilien er forpliktet til å dekke au pairens kostnader knyttet til hjemreise. Hensikten er at au pairen til enhver tid skal ha praktisk mulighet til å kunne reise hjem, slik at man unngår at au pairen må bli hos en vertsfamilie som misbruker ordningen fordi han/hun ikke har penger til å betale hjemreisen. Dersom au pairen bytter vertsfamilie i løpet av oppholdet, skal forpliktelsen gå over på den nye vertsfamilien. Forpliktelsen skal bortfalle dersom au pairen blir værende i Norge på annet oppholdsgrunnlag enn som au pair, eller dersom au pairen ønsker å returnere til et annet land enn hjemlandet.

4. Justert beløp for lommepenger og språkkurs, jevnlig justering
Som det fremgår av vedlegg til rundskriv RS 2011-41, er vertsfamilien i dag forpliktet til å betale minimum kr 4 000 pr. måned i lommepenger/lønn. Videre skal vertsfamilien betale norskkurs med inntil kr 6 000 pr. år, inkludert studiemateriell. Nivået for lommepenger og satsen for norskkurs er uendret siden 2007.

Departementet ber om at minimumssatsen for lommepenger økes til kr 5 000 pr. måned, og at minimumssatsen for språkkurs økes til kr 7 500 pr. år, inkludert studiemateriell. UDI bes også om å finne en hensiktsmessig måte for å sørge for jevnlig justering av nivået for lommepenger og norskkurs.

Når det gjelder vertsfamilienes plikt til å betale for norskkurs, bes UDI innta i standardkontrakten for au pair at vertsfamilien også skal dekke au pairens reiseutgifter i forbindelse med gjennomføringen av norskkurs.

5. Bidra til etterlevelse av skattereglene
Det fremgår bl.a. av ovennevnte FAFO-rapport at det hersker en del forvirring blant brukerne knyttet til regelverket om skatt, og det rapporteres om ulik praksis. Muligens ville en lett tilgjengelig og helhetlig fremstilling av regelverket på området, rettet mot vertsfamilier og au pairer, kunne avhjelpe problemet. UDI bes om å ta et initiativ overfor Skatteetaten med sikte på at etatene i fellesskap kan utarbeide informasjonsmateriell som kan bidra til en mer samordnet praksis.

Andre planlagte endringer som gjelder aupairordningen:

Karanteneordning for vertsfamilier
Departementet ønsker å innføre en ordning med karantene for vertsfamilier som misbruker aupairordningen. En slik ordning finnes i dag for arbeidsgivere som grovt eller gjentatte ganger bryter regler gitt i eller i medhold av utlendingsloven for å beskytte arbeidstakers lønns- og arbeidsvilkår. Dersom det er fattet vedtak om karantene, vil det ikke kunne innvilges oppholdstillatelse til au pair hos vedkommende vertsfamilie i en nærmere bestemt periode. Innføring av en slik karanteneordning krever imidlertid hjemmel i lov. Departementet vil sende på høring et forslag i tråd med ovennevnte.

Tilrettelegging for raskere overgang mellom tillatelser
Au pairer som ønsker å bytte vertsfamilie raskt pga. brudd på kontrakten fra vertsfamiliens side, kan i dag ikke flytte til en ny vertsfamilie før ny kontrakt er undertegnet og ny søknad om oppholdstillatelse er innvilget. I mellomtiden vil au pairen gjerne være i en sårbar situasjon sosialt og økonomisk. Departementet ønsker å legge til rette for at au pairen kan flytte til sin nye vertsfamilie så snart kontrakt med ny vertsfamilie er undertegnet og fullstendig søknad om oppholdstillatelse er innlevert. Innføring av en slik ordning krever imidlertid en regelendring. Departementet vil sende på høring et forslag i tråd med ovennevnte.

Veiledningstjeneste
Det planlegges også å etablere en veiledningstjeneste/informasjonstelefon for au pairer. Au pairer kan være i en sårbar situasjon dersom det oppstår problemer i forholdet til vertsfamilien eller myndighetene, uten at de i dag har et naturlig sted å henvende seg. Departementet ser derfor behov for at det opprettes et uavhengig kontaktpunkt hvor både au pairer og vertsfamilier kan henvende seg for veiledning og bistand. Dette vil være et viktig tiltak for hindre misbruk av aupairordningen.


Med hilsen


Nina E. D. Mørk e.f.
avdelingsdirektør
                                                                     Signhild Nystad Blekastad
                                                                     seniorrådgiver

 

Kopi:
Utlendingsnemnda
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet