GI-12/2017 - Instruks om å behandle søknader om assistert retur med returstønad som enkeltvedtak iht. forvaltningsloven kap. IV-VI

Justis- og beredskapsdepartementet viser til lov av 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 76 annet ledd, som innebærer at Justis og beredskapsdepartementet har anledning til å instruere Utlendingsdirektoratet (UDI) om generelle spørsmål om lovtolkning, skjønnsutøvelse og prioritering av saker.

Bakgrunn
UDI mottok 30. september 2015 en uttalelse fra Sivilombudsmannen (SOM) i en enkeltsak, der SOM legger til grunn at det å innvilge eller avslå søknad om returstønad er å anse som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b, jf. bokstav a. SOM har på bakgrunn av denne uttalelsen bedt UDI om å iverksette tiltak for å ivareta kravene i forvaltningsloven kapittel IV-VI i saker om reintegreringsstønad. Justis- og beredskapsdepartementet har igangsatt prosessen med å vurdere behovet for regelendring med tanke på mulig unntak fra deler av forvaltningslovens saksbehandlingsregler hva gjelder søknadene om returstønad. Instruksen skal inntil videre ivareta kravene i forvaltningsloven inntil en eventuell endring i regelverket iverksettes.

Instruks

  1. Departementet instruerer med dette UDI om at søknader om assistert retur med returstønad (reise- og reintegreringsstønad) inntil videre skal behandles etter forvaltningslovens regler for enkeltvedtak i kapittel IV-VI.
  2. Så lenge instruksen gjelder er Justis- og beredskapsdepartementet klageinstans.

 

Denne instruksen gjelder straks.

 

Med hilsen

Siw Skjold Lexau e.f.
avdelingsdirektør
                                                                             Kirsti Sveen Torjesen
                                                                             rådgiver