Nr. Vår ref Dato GI-26/2010 201004461 ..." />         Nr. Vår ref Dato GI-26/2010 201004461 ..." />

GI-26/2010 Instruks til Utlendingsdirektoratet om at personer som har fått avslag på søknad om familieinnvandring, men som er omfattet av GI-19/2010, skal gis adgang til å fremme ny søknad mv.

Utlendingsdirektoratet
Postboks 8108 Dep
0032 Oslo

 

 

 

 

Nr.

Vår ref

Dato

GI-26/2010

201004461

02.11.2010

1. Innledning

Departementet viser til lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven)§ 76 annet ledd, som innebærer at departementet kan gi Utlendingsdirektoratet (UDI) generelle instrukser om lovtolking, skjønnsutøvelse og prioritering av saker.

2. Bakgrunn


Ved den nye utlendingsforskriften som trådte i kraft 1. januar 2010, ble det innført nye og strengere regler om krav til sikret underhold. Det ble fastsatt overgangsregler for de som søkte før kunngjøring av den nye forskriften, 23. oktober 2009. Overgangsreglene sikrer imidlertid ikke fullt ut at de som søkte om familieinnvandring før kunngjøringen unngår å bli rammet av innstrammingene i underholdskravet i den nye forskriften. Departementet har sett at dette kan fremstå som uheldig, og ved departementets instruks GI-19/2010, ble UDI derfor instruert om en lempeligere behandling av søknader som ble fremsatt før 23. oktober 2010. Instruksen gjaldt saker som er til behandling i UDI eller som UDI har avslått uten at vedtaket er påklaget til Utlendingsnemnda (UNE). Når det gjelder saker som UNE har til behandling, har UNE i egen instruks av i dag blitt instruert om å returnere sakene til UDI for ny behandling.

3. Instruks


1.      UDI kontakter søkere eller referansepersoner i saker som allerede har fått avslag fra UNE og som faller inn under de personkategorier som er nevnt i utlendingsforskriften 1990 § 25 tredje ledd første eller annet punktum eller fjerde ledd, og orienterer om at det kan fremmes ny søknad innen 1. mars 2011 for en vurdering i henhold til de retningslinjer som er fastsatt i GI-19/2010.

2.      UDI fastsetter unntak fra gebyrplikten i henhold til § 17-13 første ledd for de som fremmer ny søknad, jf. punkt 1, dersom slik søknad fremmes innen 1. mars 2011.

3.      UDI vurderer i hvilken ustrekning det skal gjøre unntak fra de ordinære vilkår om fremsettelse av søknad, jf. § 10-2 sjette ledd.
Med hilsen

 

 

Birgitte Ege e.f.
fung. ekspedisjonssjef

 

                                                                         Kenneth Baklund
                                                                         fagdirektør 

 

 

 

Kopi:

Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Politidirektoratet
Politiets Utlendingsenhet
Utlendingsnemnda
Utenriksdepartementet