Historisk arkiv

Overgangsordning for nye regler om underholdskrav

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Justis- og politidepartementet gir nye instrukser til UDI og UNE om unntak fra underholdskravet ved familieinnvandring for dem som søkte før innstrammingene i den nye forskriften.

Justis- og politidepartementet sendte 28. september i år en instruks til Utlendingsdirektoratet (GI 19/2010) om at det skal være lettere å få unntak fra underholdskravet ved familieinnvandring for de som søkte før innstramningene i den nye forskriften ble kunngjort 23. oktober 2009. Departementet har nå gitt nye instrukser til UDI og UNE for ytterligere oppfølging av dette.

I den nye utlendingsforskriften som trådte i kraft 1. januar 2010, ble det innført nye og strengere regler om krav til sikret underhold. Det ble fastsatt overgangsregler for de som søkte før den nye forskriften ble kunngjort 23. oktober 2009. Overgangsreglene sikret imidlertid ikke fullt ut at de som søkte om familieinnvandring før dette tidspunktet unngår å bli rammet av innstramningene i den nye forskriften. Dette skyldes at enkelte unntaksregler i den tidligere forskriften ikke var tatt inn blant overgangsbestemmelsene.

Blant annet gjaldt dette unntaksregelen for personer som har vært ektefelle eller samboer til en norsk statsborger gjennom to år, og for personer som er og har vært ektefelle gjennom tre år til en utlending med permanent oppholdstillatelse. Departementet så at dette kan virke uheldig, og ga derfor en instruks til UDI om å behandle alle de aktuelle sakene ut fra de unntaksregler som gjaldt før den nye forskriften trådte i kraft, dersom søknaden ble fremmet før 23. oktober 2009. Instruksen gjelder også saker som allerede er avgjort av UDI.

Som en oppfølging til dette har departementet nå også gitt instruks til UNE om at de sakene som er påklaget og ligger til behandling i UNE, skal returneres UDI for ny vurdering før eventuell klagebehandling i UNE. Videre er det gitt instruks til UDI om å informere søkere eller referansepersoner i de sakene hvor UNE allerede har truffet avslagsvedtak, om at det kan fremmes ny søknad innen 1. mars 2011 for en vurdering i henhold til de retningslinjer som er fastsatt i GI-19/2010. Også når det gjelder de sakene som nå skal vurderes for omgjøring, vil være en forutsetning at de øvrige vilkårene for familieinnvandring er oppfylt. Antallet saker som vil bli omgjort eller som kan forvente et annet resultat ved ny behandling, vil derfor være begrenset.