Nr. Vår ref Dato GI-25/2010 201004461 02.11.201..." />         Nr. Vår ref Dato GI-25/2010 201004461 02.11.201..." />

GI-25/2010 Instruks til Utlendingsnemnda om klagesaker som omfattes av instruks GI-19/2010

Utlendingsnemnda
Postboks 8165
0034 OSLO

 

 

 

 

Nr.

Vår ref

Dato

GI-25/2010

201004461

02.11.2010

 

Det vises til departementets instruks GI-19/2010 til Utlendingsdirektoratet (UDI) om behandling av søknader som er fremsatt før 23. oktober 2010 og hvor søkeren tilhører de personkategorier som kunne fått unntak fra underholdskravet etter utlendingsforskriften 1990 § 25 tredje ledd første eller annet punktum eller fjerde ledd.

Departementet instruerer med dette om at saker som ligger til behandling hos UNE og som gjelder de personkategorier som er nevnt i utlendingsforskriften 1990 § 25 tredje ledd første eller annet punktum eller fjerde ledd, skal returneres UDI for ny vurdering før eventuell klagebehandling i UNE.

 


Med hilsen

 

Birgitte Ege e.f.
fung. ekspedisjonssjef

 

                                                                             Kenneth A. Baklund
                                                                             fagdirektør             

 

Kopi:
Utlendingsdirektoratet,
Utenriksdepartementet,
Arbeidsdepartementet,
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Politidirektoratet,
Politiets Utlendingsenhet