A-20/2007 Gjeninnføring av norskopplæring for asylsøkere i mottak

Norskopplæring for asylsøkere blir gjeninnført fra 1. september 2007. Asylsøkere over 16 år som bor i ordinære mottak vil da få inntil 250 timer norskopplæring. Nærmere i informasjon er gitt i rundskriv til kommunene.

Kommunene
Fylkesmennene
Driftsoperatørene
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Utlendingsdirektoratet (UDI)

Nr.

Vår ref

Dato

A-20/2007

200601590-/REI

12.03.2007

Gjeninnføring av norskopplæring for asylsøkere i mottak

 

1.           Innledning

I samsvar med budsjettvedtaket for 2007 vil det bli gjeninnført norskopplæring for asylsøkere høsten 2007, jf St.prp. nr. 1 (2006-2007) for Arbeids- og inkluderingsdepartementet og B.innst. S. nr. 5 (2006-2007).

Ordningen iverksettes med virkning fra 1. september 2007, og det er vertskommunene for asylmottaket som skal sørge for at asylsøkere får norskopplæring fra dette tidspunktet. Vertskommunene skal organisere opplæringen i henhold til retningslinjene i dette rundskrivet.

2.           Statstilskudd til norskopplæring for asylsøkere

 

2.1.   Tilskuddets formål

Formålet med tilskuddet er at asylsøkere skal tilegne seg basisferdigheter i norsk slik at de kan kommunisere på dagligdags norsk i mottaket og i lokalmiljøet. Norskopplæring vil også bidra til at oppholdet i mottak vil få et positivt innhold og vil også støtte opp om integreringen av dem som får oppholdstillatelse i Norge. Det er ikke noe i veien for at asylsøkere som tilegner seg gode ferdigheter i norsk, kan gå opp til avsluttende prøve (Norskprøve 2 og 3).

2.2.   Tilskuddets målgruppe

Målgruppen er asylsøkere over 16 år som bor i ordinære mottak. Dette innebærer at asylsøkere i transittmottak ikke omfattes av ordningen med unntak for asylsøkere som holdes tilbake i transittmottak av helsemessige grunner (utredning og/eller behandling). For tiden gjelder det Løren transittmottak i Oslo. Asylsøkere som har fått alternativ mottaksplassering, det vil si at de er tildelt bosted utenfor et asylmottak, omfattes også av tilskuddet.

Asylsøkere som har fått avslag fra Utlendingsnemnda, er ikke i målgruppa for ordningen. Det samme gjelder personer som har fått avslag fra Utlendingsdirektoratet og som har fått nektet utsatt iverksetting, det vil si at de ikke har fått lov til å utsette utreisen fra landet. Personer som har fått oppholds- eller arbeidstillatelse vil være omfattet av rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven, og trer ut av målgruppa for norskopplæring for asylsøkere fra det tidspunktet de får oppholds- eller arbeidstillatelse.

Alle asylsøkere som er i målgruppa per 1. september 2007, skal få norskopplæring.

2.3.   Opplæringens omfang, status og innhold

Asylsøkere kan få inntil 250 timer opplæring i norsk.

Asylsøkere har ingen lovfestet rett og plikt til opplæring i norsk. Kommunene er ikke forpliktet til å utarbeide individuell plan for norskopplæring for asylsøkere. Kommunene er heller ikke forpliktet til å tilby asylsøkere opplæring i 50 timer samfunnskunnskap på et språk den enkelte deltaker forstår.

Opplæringen må organiseres slik at asylsøkerne får et godt læringsutbytte, og det innebærer at en må ta hensyn til deltakernes medbrakte kompetanse og tidligere utdanning når en skal organisere og tilrettelegge opplæringen. Opplæringen skal følge Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. De asylsøkere som får oppholds- eller arbeidstillatelse skal fortsette opplæringen i henhold til bestemmelser i introduksjonsloven og læreplanen. Å legge læreplanen til grunn for opplæringen bidrar til at det blir kontinuitet i opplæringen for de som får oppholds- eller arbeidstillatelse og går over til norskopplæring etter introduksjonsloven, jf. punkt 2.5.

2.4.   Tildelingsregler

Det vil bli utbetalt tilskudd til kommunene per asylsøker i målgruppa. Tilskuddet for 2007 er fastsatt til kr 14 700 per asylsøker i målgruppa. Tilskuddet utbetales det året asylsøkeren trer inn målgruppa for ordningen.

I innføringsåret (2007) vil det gjelde spesielle regler for beregning av tilskudd for dem som er i målgruppa per 1. september 2007. Ikke alle disse vil rekke å fullføre 250 timer opplæring før de får avslag eller oppholds- eller arbeidstillatelse. Av den grunn skal det bare utbetales tilskudd for 80 pst av dem som er målgruppa per 1. september 2007.

Kommunene kan ikke regne med å få utbetalt tilskudd til asylsøkere som innlemmes i målgruppa etter 1. oktober før det påfølgende året.

Hvis en asylsøker flytter til et mottak i en annen kommune før vedkommende har fullført 250 timer norskopplæring og fremdeles er i målgruppa for opplæringen, kan kommunen som asylsøkeren flytter til, kreve at den kommunen asylsøkeren flytter fra utbetaler den andelen av tilskuddet som tilsvarer gjenstående opplæring.

Asylsøkere kan gå opp gratis til Norskprøve 2 eller 3 en gang.

 2.5.   Opplæring i norsk og samfunnskunnskap i henhold til introduksjonsloven for asylsøkere som får oppholds- eller arbeidstillatelse

De asylsøkere som får oppholds- eller arbeidstillatelse, vil bli omfattet av rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap i henhold til lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven). Det innebærer at de har rett og plikt til 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap i tillegg til den norskopplæringen de fikk mens de var asylsøkere, jf. § 17 i introduksjonsloven. Kommunene er videre forpliktet til å gi dem ytterligere opplæring i inntil 2 700 timer hvis de har behov for det, jf. § 18 i introduksjonsloven. Departementet ser ikke bort fra at de som har fått norskopplæring som asylsøkere, vil ha noe redusert behov for ytterligere opplæring etter introduksjonsloven § 18. Kommunen vil fortsatt få per-capitatilskudd for de som omfattes av rett og plikt til norskopplæring etter introduksjonsloven, jf. reglene i rundskriv H-21/05. Gjeninnføringen av norskopplæring for asylsøkere fører ikke til noen endring av satsene for per capitatilskuddet regulert i rundskriv H-21/05.

2.6.   Organisering av opplæringen

Det er kommunene som skal organisere opplæringen på en hensiktsmessig måte. Departementet ser det som rimelig at norskopplæringen for asylsøkere samorganiseres med norskopplæringen for voksne innvandrere. Departementet forventer at kommunene i samarbeid med asylmottaket tilbyr asylsøkere norskopplæring så snart som mulig etter at de er kommet til kommunen og at den organiseres slik at asylsøkeren får mulighet til å få 250 timer norskopplæring før det treffes endelig vedtak i asylsaken. Kommuner som mottar tilskudd til norskopplæring for asylsøkere, må sørge for at alle i målgruppa for ordningen får tilbud om norskopplæring.

Asylmottaket vil gi kommunene informasjon som er nødvendig for å planlegge og å gjennomføre opplæringen. UDIs regionkontorer kan også bistå med informasjon.

2.7.   Skyss

Det er asylmottaket som er ansvarlig for å organisere skyss til og fra opplæringen.

2.8.   Rapportering

Det tas sikte på at gjennomført norskopplæring for asylsøkere skal rapporteres i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). NIR vil også gi informasjon om asylsøkere som er i målgruppa for ordningen. Det vil kreve en endring i introduksjonsloven, og det vil derfor bli gitt nærmere informasjon om dette.

2.9.   Søknad om tilskudd

Kommunene skal sende søknad til Fylkesmannen. Søknaden må dokumenteres med oversikt som viser navn og tidspunkt for første gang asylsøkeren kom til et ordinært mottak, første gang de kom til i et forsterket transittmottak av helsegrunner eller de ble plassert i alternativ til mottak. Under forutsetning av at norskopplæring for asylsøkere blir registrert i NIR, skal dokumentasjonen være utskrift fra NIR.

Søknad for 2007 må sendes Fylkesmannen senest 1. oktober 2007.

For senere år skal det sendes søknad hvert kvartal. Fylkesmannen vil gi nærmere informasjon om søknadsfrister.

2.10.  Fylkesmannens forvaltning av tilskuddet

Fylkesmannen er forpliktet til å forvalte dette tilskuddet i henhold til bestemmelser i økonomireglementet.

 

Med hilsen
Barbro Bakken (e.f)
ekspedisjonssjef

Ahmad Ghanizadeh
avdelingsdirektør