Gjensidige Forsikring BA gis tillatelse til erverv av inntil 24.99 pst eierandel i Storebrand ASA

Finansepartementet har i dag gitt tillatelse til at Gjensidige Forsikring BA kan øke sin kvalifiserte eierandel i Storebrand ASA. Gjensidige Forsikring har adgang til å øke sin eierandel i Storebrand ASA til inntil 24,99 prosent.Tillatelsen må benyttes innen tre måneder.

Gjensidige Forsikring BA
Postboks 276, Sollerud
1326  LYSAKER
        

Deres ref                                                  Vår ref                                              Dato
                                                              08/5161 FM TME                                10.10.2008


 

Erverv av kvalifisert eierandel i finansinstitusjon


Det vises til brev 9. oktober 2008 fra Gjensidige Forsikring BA til Kredittilsynet med søknad om tillatelse til erverv av inntil 24,99 eierandel i Storebrand ASA, og til Kredittilsynets tilrådning i saken ved brev samme dag til Finansdepartementet.

Finansdepartementet gir med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-2 Gjensidige Forsikring BA tillatelse til å erverve aksjer i Storebrand ASA slik at samlet eierandel utgjør inntil 24,99 prosent av aksjene i Storebrand ASA.

Gjensidige Forsikring BA får med denne tillatelsen adgang til å øke sin eierandel i Storebrand ASA til inntil 24,99 prosent innen tre måneder etter at tillatelsen er gitt. Etter utløpet av denne fristen er det ikke tillatt å øke eierandelen utover den eierandel som er etablert ved utløpet av fristen, uten ny tillatelse. Dersom den eierandelen som er etablert ved utløpet av tre måneders fristen senere reduseres, kan eierandelen senere ikke økes i forhold til dette nye reduserte nivået uten ny tillatelse. Reduseres eierandelen til under 10 prosent, kan eierandelen likevel økes til 10 prosent uten ny tillatelse.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                                   Erling G. Rikheim
                                                                                                   avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet. Ref. 08/12035.
              Arntzen de Besche Advokatfirma AS ved advokat Sven Iver Steen
              Storebrand ASA
              Oslo Børs ASA