Gjensidige Forsikring gis tillatelse til å erverve aksjer i Tennant Insurance Group

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-3 fjerde ledd gis Gjensidige Forsikring tillatelse til å erverve samtlige aksjer i Tennant Insurance Group AB med datterselskaper. Departementet godkjenner også ny konsernstruktur for Gjensidige-konsernet som følge av ervervet av samtlige aksjer i Tennant Insurance Group AB med datterselskaper. Tillatelsen gis på vilkår om at Gjensidige Forsikring gjennomfører ervervet innen 12 måneder fra datoen for dette vedtaket.

Advokatfirmaet Arntzen de Besche

Advokat Sven Iver Steen

Postboks 2734 Solli

0204 Oslo

 

 

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

201110

07/3006 FM CW

06.07.2007

 

Gjensidige Forsikring – tillatelse til å erverve aksjer i Tennant Insurance Group

Det vises til Deres søknad 15. juni 2007 på vegne av Gjensidige Forsikring om tillatelse til å erverve samtlige aksjer i det svenske forsikringsselskapet Tennant Insurance Group AB med datterselskaper samt til godkjenning av endring i konsernstruktur. Kredittilsynet har avgitt tilrådning i saken i brev 27. juni 2007.

 

Det følger av lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet § 2a-3 at finansinstitusjon etablert i Norge ikke kan erverve mer enn 10 prosent av eierandelene i en utenlandsk finansinstitusjon uten tillatelse fra Kongen. Myndigheten er delegert til Finansdepartementet ved kgl. res. 6. desember 1991. Endringer i konsernstrukturen til et finanskonsern krever tillatelse etter finansieringsvirksomhetsloven § 2a-7. Myndighet til å gi tillatelse etter § 2a-7 annet ledd ble delegert fra Finansdepartementet til Kredittilsynet 24. mars 1994.

 

Kredittilsynet har i sin tilrådning lagt til grunn at departementet vil behandle søknaden i sin helhet.

 

Departementets vurdering

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-3 fjerde ledd gis Gjensidige Forsikring tillatelse til å erverve samtlige aksjer i Tennant Insurance Group AB med datterselskaper.

 

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-7 annet ledd godkjennes ny konsernstruktur for Gjensidige-konsernet som følge av ervervet av samtlige aksjer i Tennant Insurance Group AB med datterselskaper.

 

Tillatelsen gis på vilkår om at Gjensidige Forsikring gjennomfører ervervet innen 12 måneder fra datoen for dette vedtaket.

 

 

Med hilsen

 

 

Erling G. Rikheim

avdelingsdirektør

 

Camilla Wasserfall.

førstekonsulent

 

Gjenpart:     Kredittilsynet