Helse Midt-Norge: Godkjenning av nye nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten

Last ned brevet i pdf-format

1. Innledning

Det vises til brev av 7. juli 2011 om godkjenning av nasjonale tjenester i spesialist-helsetjenesten, jf tillegg til oppdragsdokumentet for 2011.  I brevet vises det til at departementet ville komme tilbake til spørsmålet om opprettelse av nye nasjonale tjenester foreslått i rapporten Nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten (2009) i forbindelse med fremleggelse av Prp 1 S for 2012.

Det vises videre til Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag for 2012, jf. rettebrev til Stortinget av 26. oktober 2012, der det foreslås å styrke bevilgningene til regionale helseforetak med i alt 41 mill. kroner for å understøtte oppgaver knyttet til kompetanseoppbygging og kompetansespredning ved de nye nasjonale tjenestene. Styrkingen fordeler seg med 15 mill. kroner til kap. 732.72 Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, 5,25 mill. kroner til kap. 732.73 Basisbevilgning Helse Vest RHF, 0,75 mill. kroner Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF og 20 mill. kroner til kap. 732.78 Forskning og nasjonale kompetansetjenester (fordelt med 14 mill kroner til Helse Sør-Øst RHF, 2 mill. kroner til Helse Midt-Norge RHF og 4 mill kroner til Helse Nord RHF). Stortinget har sluttet seg til dette, jf. Innst. S nr. 11 (2011-2012).

2. Godkjenning av nye nasjonale og flerregionale behandlingstjenester fra 2012

Med hjemmel i Forskrift nr 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten § 4-2, første ledd, godkjenner departementet følgende nye nasjonale og flerregionale behandlingstjenester i Helse Midt-Norge RHF fra 2012:

Flerregionale behandlingstjenester

Helse Midt-Norge RHF og Helse Sør-Øst RHF

1. Flerregional behandlingstjeneste for dyp hjernestimulering (DBS)

3. Godkjenning av nye nasjonale kompetansetjenester fra 2012

Med hjemmel i Forskrift nr 1706 av 17. desember 2010 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten § 4-5, som gir vilkår for å få godkjenning som nasjonal kompetansetjeneste, godkjenner Helse- og omsorgsdepartementet følgende nye nasjonale kompetansetjenester i Helse Midt-Norge RHF fra 2012:

1. Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer

Veileder om godkjenning av nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten med oppdatert oversikt over godkjente nasjonale tjenester vil bli lagt ut departementets nettsider

Med vennlig hilsen

Cathrine Meland e.f.
konst. ekspedisjonssjef

Maiken Engelstad
avdelingsdirektør

Kopi:

Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helse Nord RHF
Helsedirektoratet