Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring av utredning om valgfri protokoll til FNs barnekonvensjon om en klagemekanisme

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.09.2013

Vår ref.: UD

Høringsbrev (pdf)

ACTIS

A-LARM – Bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling

Amnesty International Norge

Arbeidsdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsretten

Árran lulesamisk senter

AURORA - Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet

Barneombudet

Barne- , ungdoms- og familiedirektoratet

Club Romano

Datatilsynet

Deltasenteret

Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling

Den norske Advokatforening

Den norske dommerforening

Den norske Helsingforskomité

Den norske legeforening

Den norske romforening

Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo

Det Mosaiske Trossamfunn i Trondheim

Direktoratet for arbeidstilsynet

Domstolsadministrasjonen                                      

Fafo

Finansdepartementet

Flyktninghjelpen

FN-sambandet i Norge

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Forsvarsdepartementet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

Helse – og omsorgsdepartementet

Helsedirektoratet

Holistisk Forbund

Humanetisk forbund

Human Rights House Foundation

Hvite Ørn – Interesse- og brukerorganisasjon innen psykisk helse

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Institutt for samfunnsforskning

International Romani Unions representative in Norway

Islamsk råd

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Jushjelpa i Midt-Norge

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Nord-Norge

Justis- og beredskapsdepartementet

KIM - Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene

Kirkerådet

Kommunal- og regionaldepartementet

KS – Kommunesektorens organisasjon

Kunnskapsdepartementet

Kvenlandsforbundet

La lumake sjuvla

Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard

Landets regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

Landets regionale kompetansesentre for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS)

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE)

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)

Landsforeningen for Voldsofre

Landsforeningen We shall overcome (WSO)

Landsorganisasjonen I Norge

Landsorganisasjonen for Romanifolket (LOR)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Likestillings-og diskrimineringsombudet

Mental Helse

MiRA-Senteret

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS)

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet

Norges forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norske Kveners Forbund/Ruijan Kveeniliitto

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norske Reindriftssamers Landsforbund

Norske Samers Riksforbund

Norsk-Finsk Forbund     

Norsk Folkehjelp

Norsk forening for kriminalreform (KROM)

Norsk Forbund for Psykoterapi

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)

Norsk innvandrerforum

Norsk OCD forening, ANANKE

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)

Norsk Pasientforening

Norsk Psykologforening

Norsk senter for barneforskning

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk Sykepleierforbund

NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Nærings- og handelsdepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Organisasjon Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)

Oslo katolske bispedømme

Pasientskadenemnda

Plan Norge

PRESS – Redd Barna Ungdom

Redd Barna

Regionssentre for barn og unges psykiske helse

Regjeringsadvokaten

Rettspolitisk forening

Romani Kultura

Romanifolkets kystkultur

Romanifolkets riksforbund

Røde Kors

Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Sámediggi/Sametinget

Samenes Folkeforbund

Samenes Landsforbund  i  Kirkemo

Saemien Sijte

Sámi NissonForum

Samisk folkeforbund

Samisk høgskole

Samisk kultursenter

Sámirᘘi/Samerådet

Sárahkka

Senter for nordlige folk

Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf)

Senter mot etnisk diskriminering

Sijte Jarnge

SINTEF Helse

Sivilombudsmannen

Skaniid Girje

Skogfinske Interesser i Norge

Skoltene i Norge

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens seniorråd

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Stiftelsen Rettferd for taperne

Stifelsen SEPREP – Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering av psykoser

Styve Gard

Taternes Landsforening

Ungdom og Fritid

UngOrg

Unicef Norge                                                                        

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Utdanningsforbundet

Várdobáiki

Voksne for barn

Østsamene i Neiden

  

Til toppen