Høring - Endringer i opplysningsplikten til barnevernet og ny opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i opplysningsplikten til barnevernet, samt forslag til en ny bestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven om opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.12.2016

Vår ref.: 14/3108

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i opplysningsplikten til barnevernet, samt forslag til en ny bestemmelse i helse- og omsorgstjenesteloven om opplysningsplikt til barnevernet ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige.
 
Opplysningsplikten til barnevernet

I høringsnotatet foreslås det endringer både i barnevernloven § 6-4 og i tilsvarende bestemmelser om opplysningsplikt til barnevernet i andre lover. Dette omfatter barnehageloven § 22, opplæringslova § 15-3, friskolelova § 7-4, sosialtjenesteloven § 45, helsepersonelloven § 33, familievernkontorloven § 10 og krisesenterloven § 6.

Hovedformålet med forslagene er å klargjøre og forenkle bestemmelsene om opplysningsplikt slik at de skal bli lettere å anvende for dem som er omfattet av plikten.  Departementet foreslår blant annet et tydeligere skille mellom opplysningsplikt av eget tiltak ("meldeplikt") og opplysningsplikt ved pålegg.

Når det gjelder meldeplikten, foreslår departementet blant annet å ta ut dagens henvisninger til ulike tiltaksbestemmelser i barnevernloven. For å gjøre bestemmelsene mer anvendelige foreslår departementet samtidig å uforme bestemmelsene slik at de inneholder mer informasjon om hvilke situasjoner som utløser plikten til å melde fra til barneverntjenesten. Det foreslås også å presisere i barnevernloven at meldeplikten er et ansvar som påligger den enkelte.

Når det gjelder opplysningsplikt ved pålegg, foreslår departementet at adgangen til å gi pålegg skal knyttes til de tiltaksbestemmelsene i barnevernloven som skal gi grunnlag for å innhente opplysninger ved pålegg. Departementet foreslår også en presisering av at domstolen på lik linje med fylkesnemnda og andre barnevernmyndigheter skal kunne gi pålegg om innhenting av opplysninger i sin behandling av barnevernssaker.

Ny plikt til å gi melding til barneverntjenesten ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige

Høringsnotatet inneholder også forslag til en ny plikt i helse- og omsorgstjenesteloven § 10-3 for kommunen til å gi melding til barneverntjenesten når det er fattet og iverksatt et vedtak om tilbakeholdelse av en gravid rusmiddelavhengig kvinne. Det foreslås samtidig en ny bestemmelse i barnevernloven § 1-5 som presiserer at barneverntjenesten kan gi råd og veiledning, tilby frivillige hjelpetiltak og vurdere behovet for å iverksette tiltak etter fødsel når de mottar en slik melding.

Høringsfrist og innsending av høringsuttalelse

Høringsfristen er 6. desember 2016.

Høringsnotatet er også å finne på departementets nettside. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på departementets nettside på regjeringen.no. Dette gjøres under "send inn høringssvar" (grønn knapp) lenger ned på siden.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt på listen.

Med hilsen                                                                       

  

Kjetil Moen (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                                          Mette Solum
                                                                                          avdelingsdirektør

 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Utenriksdepartementet

 

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Bufetat, region Midt- Norge
 • Bufetat, region Nord
 • Bufetat, region Sør
 • Bufetat, region Vest
 • Bufetat, region Øst
 • Barneombudet 
 • Datatilsynet
 • Fylkesmennene
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Helsedirektoratet
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF

 

 • Høgskolen i Bergen
 • Høgskolen i Finnmark
 • Høgskolen i Harstad
 • Høgskolen i Lillehammer
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Høgskolen i Sør-Trøndelag
 • Høgskolen i Sørøst-Norge
 • Høgskolen i Volda
 • Høgskulen i Sogn og Fjordane
 • Høgskolen i Østfold
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Krisesentersekretariatet
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Nasjonalt Folkehelseinstitutt
 • Norges forskningsråd (NFR)
 • NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Nord universitetet
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NBMU)
 • Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
 • Norsk Senter for Barneforskning (NOSEB)
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Politidirektoratet
 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP)
 • Regionale kunnskapssentre for barn og unge (RKBU)
 • Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)
 • Regjeringsadvokaten
 • Sekretariatet for konfliktrådene
 • Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Statens helsetilsyn
 • Statens sivilrettsforvaltning
 • Statlige høgskoler
 • Statistisk sentralbyrå
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Trygderetten
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • UIT – Norges arktiske universitet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Utlendingsnemnda
 • VOX – Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

 

 • Riksrevisjonen
 • Sametinget
 • Sivilombudsmannen
 • Stiftelsen Kirkens familievern

 

 • Fylkeskommunene
 • Kommunene
 • Longyearbyen lokalstyre

 

 • Atferdssenteret
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

 

 • Abelia
 • Akademikerne
 • Antirasistisk senter
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • BAR - Barn av rusmisbrukere
 • Den Norske Advokatforening
 • Den Norske Dommerforening
 • Den norske jordmorforeningen
 • Den norske legeforeningen
 • Den norske tannlegeforeningen
 • Diakonhjemmet Høgskole 
 • Elevorganisasjonen
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen
 • Forandringsfabrikken
 • Foreningen Romanifolkets Kystkultur (FRK)
 • Forum for Barnekonvensjonen
 • Forum for friskoler
 • Forum for ideelle barnevernsinstitusjoner
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)
 • Juridisk rådgivning for kvinner
 • Juss-Buss – Juss-studentenes rettsinformasjon
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Kirkens bymisjon – Oslo
 • Kommunesektorens organisasjon (KS)
 • Kontaktutvalget mellom Regjeringen og representanter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte
 • Kristne friskolers forbund
 • Landets pasient- og brukerombud
 • Landsforeningen for barnevernsbarn
 • Landsgruppen av helsesøstre
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Landsorganisasjonen for romanifolket
 • Lærernes yrkesforbund
 • Mental helse ungdom
 • MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn 
 • Norsk Innvandrerforum 
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
 • Læringsmiljøsenteret
 • Norges Juristforbund
 • Norges Kvinne- og familieforbund
 • Norges Røde Kors
 • Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)
 • Norsk barnelegeforening
 • Norsk barnevernsamband
 • Norske fag- og friskolers landsforbund (NFFL)
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk Fosterhjemsforening
 • Norsk lektorlag
 • Norsk montesorriforbund
 • Norsk Psykologforening
 • Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis
 • Norsk sykepleierforbund
 • Norsk tannpleierforening
 • Norsk Tjenestemannslag (NTL)
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)
 • Organisasjonen for private barneverntiltak (OPB)
 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
 • Private barnehagers landsforbund
 • Private høgskoler
 • Press – Redd Barna Ungdom
 • Redd Barna
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsforum mot fattigdom
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Steinerskoleforbundet
 • Stiftelsen Fontene – Fontenehuset i Oslo
 • Stiftelsen Kirkens familievern
 • Stiftelsen Menneskerettighetshuset
 • Stiftelsen Rettferd for taperne
 • Taternes landsforening
 • Unge Duer
 • UNICEF Norge
 • UNIO – Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede
 • Uni Research Helse
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Utdanningsforbundet
 • Velferdsalliansen
 • Voksne for barn
 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund