Historisk arkiv

Nyheter

Forslag om endringer i opplysningsplikten til barnevernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Regjeringen sender på høring forslag til endringer i opplysningsplikten til barnevernet. Høringsnotatet inneholder også forslag om ny plikt for kommunen til å gi melding til barnevernstjenesten ved tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige i en helseinstitusjon.

Opplysningsplikten til barnevernet

Dagens opplysningsplikt kan oppfattes som komplisert og bestemmelsene gir lite veiledning om når man har plikt til å melde fra til barneverntjenesten. 

– Det kan få svært alvorlige konsekvenser dersom barnevernet ikke mottar melding om barn i alvorlige livssituasjoner. For å forenkle og klargjøre opplysningsplikten foreslår jeg blant annet et tydeligere skille mellom "meldeplikten" og opplysningsplikten ved pålegg fra barnevernstjenesten eller andre barnevernsmyndigheter, sier statsråden.

– Barnevernstjenesten er avhengig av opplysninger fra andre tjenester og yrkesutøvere for å ivareta utsatte barn og unge. Alle offentlige tjenester, samt en rekke yrkesutøvere, har en lovpålagt plikt til å gi opplysninger til barnevernet, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

Høringsnotatet inneholder flere forslag skal gjøre plikten mer tilgjengelig og enklere å praktisere:

Meldeplikt
I forslaget gis det mer utfyllende beskrivelser av situasjoner som utløser meldeplikten, i motsetning til i dag, der det primært vises til aktuelle paragrafer i barnevernloven. Departementet foreslår å utforme bestemmelsene mer direkte og aktivt og mer i samsvar med dagens begrepsbruk. Dette skal gjøre det enklere for den enkelte å forstå når de skal melde fra om bekymring. Det foreslås også presisert i barnevernloven at meldeplikten er et personlig ansvar for den enkelte ansatte og yrkesutøver.

Opplysningsplikt ved pålegg
I forslaget er det vist til de paragrafene i barnevernloven som skal gi barnevernet anledning til å innhente opplysninger ved pålegg. For eksempel fremgår det at barnevernet kan gi pålegg i forbindelse med vurdering, forberedelse og behandling av saker om omsorgsovertakelse, i akuttsaker og ved tvangsplasseringer i institusjon.

Det foreslås også å presisere at fylkesnemnda og domstolene kan gi pålegg om å gi opplysninger.

I høringsnotatet er det beskrevet tre ulike måter å regulere opplysningsplikten på, og ber om høringsinstansenes syn på disse.


Beskyttelse av det ufødte liv

Høringsnotatet inneholder også et forslag om ny plikt for kommunen til å gi melding til barnevernstjenesten når det er iverksatt et vedtak om tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige.

– Helseministeren og jeg enig om at barnevernstjenesten bør få melding når en gravid rusmiddelavhengig kvinne blir tvangsplassert i en helseinstitusjon. Formålet er å gi bedre beskyttelse til barn som er utsatt for mors rusmisbruk under svangerskapet, sier barneminister Horne.

Forslaget innebærer at barnevernstjenesten skal få informasjon på et tidligere tidspunkt enn i dag. Dette gjør at barnevernstjenesten har mulighet til å tilby hjelp på en bedre måte enn tidligere og kan bidra til at nødvendige tiltak kan settes inn på en mest mulig skånsom måte etter fødsel. Ved at barnevernstjenesten tilbyr hjelp under svangerskapet kan det i noen tilfeller være mulig å sette inn tiltak som gjør at det ikke blir behov for omsorgsovertakelse etter fødsel.  

– Dersom det er behov for flytting i fosterhjem kan det planlegges på en bedre måte enn i dag. Tidlig informasjon kan både gi barnevernstjenesten bedre forutsetninger for å vurdere plassering i slekt og nettverk, og kan forhindre at barnet må flytte flere ganger, sier statsråden.

Les hele høringsforslaget