Høring - Forslag om endringer i forskrift om opptak til universiteter og høyskoler 2008-2009

Kunnskapsdepartementet fastsetter med hjemmel i universitets- og høyskoleloven §§ 3-6 og 3-7 forskrift om opptak til høyere utdanning. Etter forslag fra enkelte institusjoner er det foreslått endring i gjeldende forskrift om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høyskoler, fastsatt 10. oktober 2005. Endringsforslagene omfatter § 4-1 Spesielle opptakskrav, og bør etter departementets vurdering kunne gjelde fra og med opptak til studieåret 2008-2009.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.09.2007

Kunnskapsdepartementet fastsetter med hjemmel i universitets- og høyskoleloven §§ 3-6 og 3-7 forskrift om opptak til høyere utdanning. Etter forslag fra enkelte institusjoner er det foreslått endring i gjeldende forskrift om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høyskoler, fastsatt 10. oktober 2005. Endringsforslagene omfatter § 4-1 Spesielle opptakskrav, og bør etter departementets vurdering kunne gjelde fra og med opptak til studieåret 2008-2009.
(27.06.2007)

----------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i pdf-format):

Høringsbrev med adresseliste

Forslag om endring i forskrift om opptak til universiteter og høyskoler

Høringsbrevet og høringsnotatet (endringsforslaget) vil også kunne leses i html-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelsene som mottas. Høringsuttalelsene vil bli publisert i pdf-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

For å kunne lese pdf-filer må du ha installert Adobe Reader på din maskin. programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

----------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Forskrift om endring i forskrift 10. oktober 2005 om opptak til universiteter og høyskoler (opptaksforskriften) ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 12. desember 2007. Se Lovdata for oppdatert forskrift. Se også departementets rundskriv F-19-07 for nærmere informasjon om endringene.

Vår ref.: 200702243

Høring – forslag om endringer i forskrift om opptak til universiteter og høyskoler 2008-2009

Kunnskapsdepartementet fastsetter med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 Om universiteter og høyskoler, jf. § 3-6 og § 3-7 forskrift om opptak til høyere utdanning. Etter forslag fra enkelte institusjoner foreslås det å gjøre endring i gjeldende forskrift om opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høyskoler, fastsatt 10. oktober 2005.

Endringsforslagene omfatter § 4-1 Spesielle opptakskrav og bør etter departementets vurdering kunne gjelde fra og med opptak til studieåret 2008-2009. Det forutsettes at endringene også vil bli innarbeidet i ny forskrift om opptak til høyere utdanning, fastsatt 31. januar 2007 som skal gjelde fra og med opptak til studieåret 2009-2010.

Om endringsforslagene

Høgskolen i Agder har i brev 16. mars søkt om å få innføre krav om matematikk 2MX ved opptak til bachelorprogram i matematisk finans. Søknaden er begrunnet med at 85 studiepoeng er matematikk og at undervisningen bygger på 2MX fra videregående skole. Departementet forutsetter at studiet faller inn under økonomiske og administrative fag og viser til at det for opptak til integrert mastergrad er fastsatt krav om 2MX/2MY/3MZ. Det foreslås å innføre samme krav for opptak til matematisk finans.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har i brev 16. april 2007 søkt om å få nytte dokumentasjon på musikkinnspilling som spesielt opptakskrav til bachelorstudier i musikkteknologi. NTNU har også søkt om spesiell kvote for opptak til dette studiet. Kvotesøknaden skal etter regelverket vurderes uten høring.

Høgskolen i Tromsø har i brev 23. november 2006 søkt om å få nytte opptaksprøve som spesielt opptakskrav til planlagt kunstutdanning. De ber om at § 4-1 punkt 3 bokstav i endres slik at den også omfatter kunstfaglige utdanninger ved Høgskolen i Tromsø.

Høgskolen i Sør-Trøndelag har i brev 6. juni 2007 søkt om å få fastsette spesielle opptakskrav til ettårig studium, Paramedicutdanning. Forslaget innebærer nytt punkt 14 under bokstav j) Diverse fag

Departementet viser til vedlagt forslag om endring og ber om at eventuelle merknader sendes både i vanlig brev og via e-post til postmottak@kd.dep.no innen fredag 28. september 2007.

Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef

Grethe Sofie Bratlie
avdelingsdirektør

 

 

 

Forslag om endring i forskrift om opptak til universiteter og høyskoler

 

§ 4-1.

Spesielle opptakskrav

e) Økonomiske og administrative fag

Nytt punkt 3:

Matematisk finans

2MX/2MY/3MZ

i) Kunstfag

Ved opptak til følgende utdanninger må søkeren bestå opptaksprøve etter nærmere regler fastsatt av institusjonen:

Punkt 5 endres som følger:

Musikkvitenskap og musikkteknologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo

Punkt 6 endres som følger:

Kunstfaglig utdanning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og ved Høgskolen i Tromsø

j) Diverse fag

Nytt punkt 14:

Paramedicutdanning

Fagbrev som ambulansepersonell, samt minimum to års relevant erfaring etter avlagt fagprøve samt kompetansebevis for utrykningskjøring.

Høringsliste:

Universiteter og høyskoler
Norgesuniversitetet
Samordna opptak
Statens lånekasse for utdanning
Kommunene
Fylkeskommunene
Videregående skoler
Tekniske fagskoler
Utdanningsdirektoratet
Fjernundervisningsinstitusjoner
VOX
Folkehøgskoler
Norges forskningsråd
Rådet for funksjonshemmede
Likestillingsombudet
Kompetansesenter for likestilling
Elev- og studentorganisasjonene
LO
YS
Akademikerne
Utdanningsgruppens hovedorganisasjon
Lektorlaget
Norsk skolelederforbund
Utdanningsforbundet
Skolenes landsforbund
Forskerforbundet
FUG
Sametinget
ALLFORSK 
Arbeidsforskningsinstituttet
Forskningsstiftelsen Fafo
Institutt for samfunnsforskning
NIKK Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Norsk institutt for studier av forskning og utdanning
STEP-gruppen (Studier i teknologi, innovasjon og økonomisk politikk)
Statistisk sentralbyrå
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Norsk institutt for by- og regionforskning
Agderforskning
Finnmarksforskning
Møreforskning Molde, Volda og Ålesund
NORUT Samfunnsforskning AS
Nord-Trøndelagforskning
Nordisk samisk institutt - Sámi Instituhtta
Nordlandsforskning
Stiftelsen Østfoldforskning
Telemarkforskning Bø
Telemarkforskning Notodden
Østlandsforskning
Rogalandsforskning
UNIFOB
Norske arkitekters landsforbund
Norske industridesigneres forening

Til toppen